Lauks un plānojums

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2023. gada 24. augustā pieņemto lēmumu Nr. 898 “Par detālplānojuma 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma “Radzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0185, Ābeļu pagastā” (turpmāk – Detālplānojums) detālplānojuma redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai. Detālplānojuma publiskā apspriešana norisinājās no 2023. gada 04. septembra līdz 2023. gada 01. oktobrim. Sabiedriskā apspriede norisinājās 19.09.2023. plkst. 17.00 neklātienes formā (attālināti) – izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Microsoft Teams, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otrās daļas 2. punkta prasībām.

Publiskās apspriešanas laikā par Detālplānojuma 1.0 redakciju tika saņemti 5 (pieci) pozitīvi institūciju atzinumi un 2 (divi) negatīvi institūciju atzinumi ( SIA “Jēkabpils ūdens” un Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 119. punkta otro apakšpunktu, Jēkabpils novada dome 2023. gada 26. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 1025 “Par detālplānojuma 1.0 redakcijas pilnveidošanu nekustamā īpašuma “Radzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0185, Ābeļu pagastā”.

Detālplānojuma redakcija ir pilnveidojama atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem un pēc pilnveidošanas atkārtoti iesniedzama izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Jēkabpils novada pašvaldībā.