Radzes atrašanās kartē

2023. gada 24. augustā Jēkabpils novada pašvaldība pieņēma lēmumu Nr.898 “Par detālplānojuma 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamā īpašuma “Radzes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5648 003 0185, Ābeļu pagastā” (turpmāk – Detālplānojums).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienības plānoto (atļauto) izmantošanu, pamatojot zemes vienības sadali jauktas publiskās apbūves teritorijā (P2), paredzot nepieciešamo transporta infrastruktūru un inženiertehniskās apgādes tīklus.

Detālplānojuma publiskās apspriešana termiņš: četras nedēļas no 2023. gada 04. septembra līdz 2023. gada 01. oktobrim.

Sabiedriskā apspriede notiks - 2023. gada 19. septembrī, plkst.17.00 - atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām.

Apspriede tiek rīkota attālināti - izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku MS Teams: https://ieej.lv/Radzes_2023 ; QR Kods uz sanāksmi:

Ar Detālplānojumu, publiskās apspriešanas laikā, iespējams iepazīties:

Rakstiskus iesniegumus, atsauksmes par Detālplānojumu var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 17.00 Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, 6. kab., vai elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem pasts@jekabpils.lv kā arī attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2023. gada 01. oktobrim. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām - nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

 

Detālplānojuma grafiskā daļa: