Jēkabpils
Būvniecības ieceres vizualizācija

Jēkabpils novada būvvalde 2024. gada 8. janvārī Būvniecības informācijas sistēmā saņēma būvniecības ieceri ar lietas numuru BIS-BL-759070-8158 “Pieminekļu mazumtirdzniecības ēkas jaunbūve Dārznieku ielā 26, Jēkabpilī”. Būvniecības ierosinātājs - Edgars Veips, ieceres izstrādātājs - arhitekte Laura Krastiņa.

Izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju konstatēts, ka saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabala Dārznieku ielā 26, Jēkabpilī (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 1667) atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (DzS1). Tā ir zona, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, bet kā papildus izmantošana ir atļauta limitēta komerciāla un nekomerciāla publiskā apbūve.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka būvniecības iecere paredz tirdzniecības objekta ar lietošanas kodu 1230 (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas) jaunu būvniecību, saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalības tiesības.

22. janvārī Būvvalde pieņēma lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību un uzdeva būvniecības ierosinātājam būvvaldē iesniegt apspriešanas rīkošanai nepieciešamos dokumentus.

9. februārī Jēkabpils novada būvvalde nolēma uzsākt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2024. gada 12. februāra līdz 12. martam.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri ir apskatāmi Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv un Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions

Aptaujas lapas un rakstiskas atsauksmes ir iesniedzamas Jēkabpils novada būvvaldē, Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī līdz 2024. gada 12. martam. Kontaktpersona - būvvaldes arhitekte Laura Čakša, t. 27021231.

Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks 2024. gada 27. februārī plkst. 15.00 Dārznieku ielā 26, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Būvvalde mēneša laikā pēc publiskas apspriešanas norises beigām sagatavos pārskatu, uz ko pamatojoties tiks pieņemts lēmums par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu.

 

Laura Čakša

Arhitekte - Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils nov.
laura.caksa [at] jekabpils.lv