Jēkabpils novads
Plānošanas dokumenta teritorijas karte

Jēkabpils novada dome 2022. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 568 (protokols Nr.13, 84.§) “Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta, lai Jēkabpils novada administratīvajai teritorijai, kas tika izveidota Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojot Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes novadus un Jēkabpils pilsētu, iegūtu vienotu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas balstīts uz aktuālo Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.–2035. gadam un citiem nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir plānošanas dokuments, uz kura pamata var tikt pieņemts lēmums par konkrēta zemes īpašuma izmantošanu, tāpēc aicinām Jēkabpils novada iedzīvotājus, nekustamo īpašumu īpašniekus, kā arī citus interesentus sniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikums, kas būtu ņemami vērā, izstrādājot Teritorijas plānojumu, laika periodā no 08.07.2022. līdz 08.10.2022.

Rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus (anonīmi netiks ņemti vērā) var iesniegt Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, nosūtot elektroniski uz e-pastu attistibas.parvalde@jekabpils.lv, pa pastu uz adresi Rīgas iela 150a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, vai papīra formā, iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Iedzīvotāji portālā ĢeoLatvija.lv ar interaktīvas kartes un dažādu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu palīdzību var ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju par teritorijas plānošanu, tai skaitā, piedalīties plānošanas dokumenta publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski.

Izstrādes dokumentus varēs apskatīt: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24343

Lēmums “Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” nopublicēts TAPIS.