Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

2022. gada 27.janvara saistošie noteikumi Nr.4 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā” nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā izīrējot pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas un veicot īrētas dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz minēto palīdzību papildus LR likumā “Par dzīvojamo telpu īri” un LR likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
  Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
  1.reģistrs Nr.1 - “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana”;
  2.reģistrs Nr.2 - “Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu”;
  3.reģistrs Nr.3 - "Sociālo dzīvokļu izīrēšana"
  4.reģistrs Nr.4 - "Palīdzība kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu".

  Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Jēkabpils pilsētas pašvaldības Dzīvokļu sadales komisijas lēmuma pamata

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu