Nosaukums, juridiskā adrese

Kontakti

Darbības virziens

 

 

 

 

Biedrība


“Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””

 

“Klāvdruvas”, Rubenes pag., Jēkabpils nov., LV-5229

 

 

1.Veidot spēcīgu, savstarpēji atbalstošu Sēlijas kopienu sadarbības tīklu, stiprināt pilsoniskās sabiedrības vērtības un demokrātijas kultūras kvalitāti;
2. Celt Sēlijas kultūrvēsturiskās telpas prestižu un atpazīstamību, kā reģionālā, tā nacionālā un starptautiskā līmenī;
3. Veicināt kopienu ekonomiskās aktivitātes tūrisma, kultūras, mazās uzņēmējdarbības un citās jomās, kas sekmē reģiona attīstību;
4. Veicināt Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
5. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējo kopienu attīstību un sadarbību;
6. Pārstāvēt Latvijas lauku kopienu iedzīvotāju intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
7. Pārstāvēt Biedrības biedru intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
8. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu laukos;
9. Veicināt teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”, 40008305757 – par uzņēmumu (lursoft.lv)

 

Biedrība “Ūdenszīmes”

“Mežmāras”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

Tālr.29548967;

e-pasts: ieva.jatniece@gmail.com

Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu sabiedrībā un radošo iespēju attīstību – ikvienā cilvēkā;
Uzlabot bērnu un jauniešu izglītības un attīstības iespējas Latvijā; īpaši – Sēlijā un Dienvidlatgalē;
Popularizēt ilgtspējīgu, videi un cilvēkiem draudzīgu ekonomisko attīstību;
Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

 

Ūdenszīmes, 50008116341 – par uzņēmumu (lursoft.lv)

Biedrība “CIRKUŽI”

Dignājas skola, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215

Tālr.29628295

E-pasts Ingaj3@inbox.lv

1.veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;
2.veicināt Dignājas pagasta iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā;
3.sekmēt ģimeņu stiprināšanu, jaunatnes aktivizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajos procesos;
4.veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu, kultūras un garīgās vides attīstību Dignājas pagastā;
5.veicināt piederības sajūtu un lepnumu par Dignājas pagastu;
6.veicināt pilnvērtīgas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes sasniegšanu.

 

CIRKUŽI, 40008235267 – par uzņēmumu (lursoft.lv)

 

Biedrība “Akācija plus“ 

Leimaņu Tautas nams, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223
Inita Lāce 25945299,

e-pasts: initaporiete@inbox.lv

Vides un sabiedrības attīstība, piesaistot naudas līdzekļus.
Tūrisma un neformālās izglītības organizēšana dažādām sociālajām sfērām. 

 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”

Dignājas muiža, Dignāja, Jēkabpils novads

Juridiskā adrese: Liepu aleja 11, Babīte, Mārupes novads, LV-2101

Onkoloģisko pacientu atbalsts un interešu pārstāvība

 

Dzīvības koks, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība, 40008087144 – company data (lursoft.lv)

Biedrība “Ābeļzieds”


Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pag., Jēkabpils novads;

Svetlana Korņeva 28316164

Maija Mieze 26355164

 

m.   Saglabāt un papildināt Ābeļu kultūrvēsturisko objektu pastāvēšanu;
2. Renovēt un padarīt tūristiem apskatāmu Ābeļu vēsturisko ārējo veidolu;
3. Veicināt Ābeļu iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, paplašināt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem;
4. Radīt priekšnoteikumus mazajai uzņēmējdarbībai;
5. Atbalstīt vietējās attīstības iniciatīvu un mūžizglītību.

 

Ābeļzieds, Biedrība, 40008144381 – par uzņēmumu (lursoft.lv)

Biedrība “ALKO Racing Team”

“Gobas”, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220

Aigars Līcis 26190050; 29429965

m.licis@inbox.lv

Autosporta attīstīšana un popularizēšana, tai skaitā dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu u.c.pasākumu organizēšana. Dažādu veidu līdzekļu piesaistīšana no Latvijas un ārvalstu fiziskajām un juridiskajām personām biedrības funkcionēšanai, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un autosporta popularizēšanai.

 

ALKO RACING TEAM, Sporta klubs, 40008159194 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

Biedrība “Dzīves prasme”

“Daugavieši”, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216

Anita Ozoliņa 29726110; ozoanita@gmail.com

Veicināt pagasta, novada kultūrvides attīstību, kultūras dzīves aktivizēšanu, dzīvesziņas saglabāšana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma, lauku dzīvesziņas saglabāšana.
Mūžizglītība.
Jaunās paaudzes ieinteresēšana kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, tā saglabāšanai.
Veicināt tradicionālās kultūras saglabāšanu sabiedrībā un radošo iespēju attīstību – ikvienā cilvēkā.
Popularizēt ilgtspēju, videi un cilvēkiem draudzīgu ekonomisko attīstību.
Veicināt izglītotas, ētikas vērtības respektējošas, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības veidošanos.

 

Dzīves prasme, 40008176993 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

Nodibinājums “Mārtiņa Fonds”

DC”Dūjas”, “Kalna Krūkliņi”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads

 

“Mārtiņa Fonds” ir 1991.gadā izveidots nodibinājums, kura mērķis ir sniegt psiholoģisko, materiālo, medicīnisko un cita veida atbalstu bērniem ar onkohematoloģiskām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām , psihosociālā rehabilitācija onkoloģijas pacientiem, uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem pēc onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām, veicināt dzīves funkciju atgūšanu un psihosociālo pielāgošanos, kā arī sniegt jebkuru praktisko palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem, sniegt psihoemocionālo atbalstu krīzes situācijās nonākušiem cilvēkiem.

 

Mārtiņa Fonds, 40008018975 – company data (lursoft.lv)

 

Biedrība “Pusnakts braucēji”

“Pienenīte”, Brodi, Ēbeļu pagasts, Jēkabpils novads

Tālr. 26565211

raimonds.speks@gmail.com

 

Popularizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu, organizēt un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus; organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus, nometnes.

 

Pusnakts Braucēji, 40008146664 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

Biedrība “Ūsiņš”

“Luģenieki”, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212

Tālr.26334749

usins@inbox.lv

Padarīt tūristiem un pagastu iedzīvotājiem pieejamu Jēkabpils novada Ābeļu pagasta “Caunīši” lauku sētu;
Iepazīstināt un apmācīt tūristus un pagasta iedzīvotājus zirgkopībā atbilstoši katra prasībām;
Veicināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, paplašināt un uzlabot pakalpojumu pieejamību, bērnu un jauniešu sporta pasākumu, nometnes organizēšanu;
Atbalstīt veselīga dzīves veida un esošā dzīves veida kvalitātes uzlabošanā.

 

Ūsiņš, Biedrība, 40008144409 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)