kukurūza

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu, kas  nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā, Jēkabpils novada pašvaldība paziņo par nodomu noteikt aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem no saistošos noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Aicinām iedzīvotājus līdz 2022.gada 15.augustam izteikt  viedokļuspriekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos (brīvā formā vai aizpildot aptaujas anketu) Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, jebkurā Jēkabpils novada pašvaldības pagastu pārvaldē vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.

Aizlieguma mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību, veicināt ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, novērst negatīvu ietekmi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi. 

 Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

 

APTAUJAS ANKETA ELEKTRONISKI ŠEIT >>