Jēkabpils
Lokālplānojuma teritorija Ārijas Elksnes ielai

Jēkabpils novada domē 24.11.2022. pieņemts lēmums Nr. 1112 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam funkcionālā zonējuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Ārijas Elksnes ielā 6 un 6A, Jēkabpilī”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojumu 2019.-2030. gadam, lai nodrošinātu pilsētas ekonomiskajai konkurētspējai nozīmīgu rūpniecisko, ražošanas un pārstrādes uzņēmuma darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Lokālplānojuma ierosinātājs – Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS”, reģistrācijas numurs 58503007191. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Jēkabpils novada pašvaldības teritorijas plānotāja Santa Šmite.

Ar lēmumu var iepazīties domes mājas lapā www.jekabpils.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā wwww.geolatvija.lv caur saiti https://ej.uz/Elksnesiela.

Ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas pa tālruni +37128612924 un elektronisko pastu santa.smite@jekabpils.lv, attistibas.parvalde@jekabpils.lv.