Jēkabpils
Viesītes un Nameja ielu mikrorajona karte

28.02.2023. Jēkabpils novada Koku izvērtēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.1-21.1/23/12:

Rīkot publiskās apspriešanas procedūru 56 (piecdesmit sešu) koku ciršanai būvniecības ieceres “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” realizācijai, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5601 002 2594 -Nameja iela 14; 5601 002 2593 – Viesītes iela 41; 5601 002 2595 - Nameja iela 16; 5601 002 2596 – Nameja iela 18; 5601 002 2597 – Viestura iela 41; 5601 002 2569 – Viesītes iela 39, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Komisija ierosina rīkot publisko apspriešanu, jo, būvniecības ieceres realizācijai, ciršanai pakļauti augoši, vitāli, estētiski un ainaviski koki pilsētā, publiski pieejamā īpašumā un tas ir vērtējams kā sabiedrībai nozīmīgs gadījums.

Komisija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Viestura iela 41, Viesītes iela 41, Nameja iela 14, 16 un 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem, attiecībā uz koku ciršanu, mikrorajona labiekārtošanas projekta realizēšanai, nav informēta.

Publiskās apspriešanas termiņš būvniecības iecerei “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” noteikts desmit darba dienas no 06.03.2023. – 17.03.2023.

Rakstiskus iesniegumus par  būvniecības ieceres “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” realizācijai nepieciešamo koku izciršanu var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 17.00, Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils nov. vai Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A,12. kab., elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem  pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 2023. gada 17. martam.

 Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Informāciju par būvniecības ieceres detalizētu izstrādi attālināti vai klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku) sniegs SIA “JK Namu pārvalde” projektu vadītāja Iveta Ozoliņa, tel.+371 22312925, juridiskā adrese Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201; elektroniskais pasts: info@jknp.lv   

Pielikumi: