Statuss:
Realizētie
Zivju mazuļi
Zivju fonda logo

ZIVJU RESURSU PAPILDINĀŠANA JĒKABPILS NOVADA ŪDENSTILPĒS 2023.GADĀ

Zivju fonda izsludināto projektu konkursā Jēkabpils novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu pieciem iesniegtajiem projektiem pasākumā "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātās upēs, kurās atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības”.

2023.gadā īstenojamie projekti:

“Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 2023.gadā” , projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000046

“Zivju resursu papildināšana Jēkabpils novada Vīķu ezerā, Ildzenieku ezerā un Laukezerā 2023.gadā” , projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000047

“Zivju mazuļu ielaišana Jēkabpils novada Viesītes, Zuju un Vecmuižas ezeros 2023.gadā”, projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000048

“Zivju resursu papildināšana Jēkabpils novada Vārzgūnes ezerā un Radžu ūdenskrātuvē”, projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000049

“Zivju resursu papildināšana Jēkabpils novada Baļotes ezerā un Marinzejas ezerā”, projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000051.

Visu piecu projektu kopējā summa – 45 987,25 EUR. Zivju fonda finansējums kopā veido 40 816,11 EUR. Jēkabpils novada pašvaldība šos projektus līdzfinansē 11% apmērā no katra projekta izmaksām.

Specifiskais projekta mērķis - zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas principa nodrošināšana, veicot zivju resursu pavairošanu Daugavā.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot Jēkabpils novada ūdenstilpēs līdaku mazuļus.

Dabisko ūdeņu ekosistēmās cilvēka darbības negatīvās ietekmes un vides faktoru īstermiņa un ilgtermiņa pārmaiņu dēļ samazinās da­žu saimnieciski vērtīgu zivju sugu dabiskās atražošanās potenciāls, notiek pārmaiņas ihtiofaunas struktūrā un ziv­ju resursiem ir tendence ie­vērojami samazināties. Lai novērstu šos negatīvos procesus un nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību, valsts publiski pieejamās ūdenstilpēs, atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajam, ir izstrādāta zivju resursu atražošanas valsts programma, kuras ietvaros Daugavā ir veikta zivju resursu papildināšana, ko veic valsts. Šajos pasākumos iesaistās arī pašvaldības, kurām Daugava ir nozīmīga teritorijas sastāvdaļa. Bijusī Krustpils novada pašvaldība (pēc 2021.gada ATR Jēkabpils novada pašvaldības sastāvā) projekta „Zivju mazuļu ielaišana Daugavā” ietvaros 2015.gadā ar Zivju fonda 100% finansējumu papildināja Daugavas zivju resursus, ielaižot Daugavā 16500 zandartu mazuļu. Ņemot vērā, ka Daugava pašreizējā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā ir vienojošs elements un iekļaujas daļas Jēkabpils pilsētas un Dunavas, Dignājas, Vīpes, Kūku, Ābeļu, Salas, Sēlpils, Krustpils pagastu iedzīvotāju ikdienā, tajā skaitā arī kā vieta makšķerēšanai un atļautajai zvejai, Jēkabpils novada pašvaldība projekta ietvaros plāno Daugavas zivju resursus papildināt ar 30 000 gb. līdaku mazuļu.

Projekta kopējās izmaksas 11 253,00 EUR, tajā skaitā 9902,64 EUR finansē Zivju fonds, 1350,36 EUR - Jēkabpils novada pašvaldība. 

                                                                                                         

Projekta Nr. Nr.23-00-S0ZF02-000046 “Zivju mazuļu ielaišana Daugavā 2023.gadā” ietvaros Daugavas zivju resursi papildināti ar 30000 līdaku mazuļiem. Izpildot projekta mērķi nodrošināta Daugavas zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas principa nodrošināšana un ilgtspējīga ūdenstilpes apsaimniekošana.

Projekta kopējās izmaksas 11 253 EUR, tajā skaitā 9902.64 EUR finansē Zivju fonds, 1350.36 EUR - Jēkabpils novada pašvaldība. Līdaku mazuļu piegādi veica SIA "Rūjas zivju audzētava" 03.04.2023. noslēgtā līguma ietvaros. 

Specifiskais projekta mērķis - pavairot zivju resursus Vīķu ezerā, Ildzenieku ezerā (Ildzenīks) un Laukezerā Jēkabpils novadā.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot Jēkabpils novada ūdenstilpēs līdaku mazuļus.

Vīķu ezers Salas pagastā Jēkabpils novadā ir 85,4 ha liela ūdenstilpe, kurā atbilstoši Civillikuma II PIELIKUMS (1115.pantam) zvejas tiesības pieder valstij. Vīķu ezers ir viegli sasniedzams, jo atrodas blakus autoceļam P76 Aizkraukle–Jēkabpils, tikai 6,8 kilometrus no Salas ciema un 14 km attālumā no Jēkabpils. Ezeru labprāt izmanto apkārtējo teritoriju iedzīvotāji atpūtai un makšķerēšanai. Zivju resursi laika gaitā Vīķu ezerā ir stipri noplicināti, tajā ir savairojušās raudas un pliči, līdz ar to plēsējzivju lielāka klātbūtne situāciju ezerā spēs būtiski uzlabot. Šajā projektā paredzētais līdaku mazuļu apjoms papildinās 2021.gadā iesākto, kad ezerā tika ielaisti 7000 vienvasaras līdaku mazuļu.
Ildzenieku ezers un Laukezers atrodas Jēkabpils novada Kūku pagastā Natura 2000 teritorijā - dabas parkā Laukezers. Laukezers ir 50,4 ha un Ildzenieku ezers 26,8 ha lielas ūdenstilpes, kurās atbilstoši Civillikuma II PIELIKUMS (1115.pantam) zvejas tiesības pieder valstij. Līdz 2021.gada ATR Krustpils novada pašvaldība regulāri kopš 2010.gada (pēdējās zivju resursu papildināšanas notikušas 2019., 2021.gadā) šajos ezeros ir papildinājusi zivju resursus, šajā projektā paredzētais turpinās sekmīgi iesākto.
Projekta mērķu sasniegšanai Vīķu ezerā, Jēkabpils novada Sēlpils pagastā, tiks ielaisti 7000 līdaku mazuļi, Ildzenieku ezerā (Ildzenīks) Jēkabpils novada Kūku pagastā- 2700 līdaku mazuļi, Laukezerā Jēkabpils novada Kūku pagastā - 5000 līdaku mazuļi.

Projekta kopējās izmaksas 5 476,45 EUR, tajā skaitā 4 874,04 EUR ir Zivju fonda finansējums, 602,41 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

Projekta Nr. Nr.23-00-S0ZF02-000047 “Zivju resursu papildināšana Jēkabpils novada Vīķu ezerā, Ildzenieku ezerā un Laukezerā" ietvaros Vīķu ezerā, Jēkabpils novada Sēlpils pagastā, tika ielaisti 7000 līdaku mazuļi, Ildzenieku ezerā (Ildzenīkā) Jēkabpils novada Kūku pagastā- 2600 līdaku mazuļi, Laukezerā Jēkabpils novada Kūku pagastā - 5000 līdaku mazuļi. Izpildot projekta mērķi nodrošināta Vīķu ezera, Ildzenieku ezera un Laukezera zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas principa nodrošināšana un ilgtspējīga ūdenstilpes apsaimniekošana.

Projekta kopējās izmaksas 5 476.45 EUR, tajā skaitā 4 874.04 EUR ir Zivju fonda finansējums, 602.41 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība. Līdaku mazuļu piegādi veica SIA "Rūjas zivju audzētava" 03.04.2023. noslēgtā līguma ietvaros. 

 

Specifiskais projekta mērķis - pavairot zivju resursus Jēkabpils novada Viesītes ezerā, Zuju ezerā un Vecmuižas ezerā.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot Jēkabpils novada ūdenstilpēs līdaku mazuļus.

Viesītes ezers Viesītes pagastā Jēkabpils novadā ir 232,0 ha liela ūdenstilpe. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta, kā arī šā panta pielikumu, Viesītes ezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Ezera izmantošana paredzēta publiskai, ikdienišķai lietošanai, tajā skaitā amatierzvejai – makšķerēšanai un rekreācijai (atpūta uz un pie ūdeņiem un peldvietās). 

Zuju ezers Asares pagastā Jēkabpils novadā ir 16,0 ha liela publiska ūdenstilpe. Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Zuju ezers pieder privātiem ūdeņiem (ūdenstilpes īpašnieks – pašvaldība). Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.pantu, zvejas tiesības Zuju ezerā pieder ūdenstilpes īpašniekam.Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7.pantu Zuju ezera aizsargjoslas platums ir ne mazāk kā 50 metru. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 9.pantu ap ezeru ir noteikta 4 metrus plata tauvas josla,ko zvejnieki un makšķernieki drīkst izmantot, pārvietojoties gar ezera krastu. Zuju ezera zivju resursus izmanto galvenokārt makšķernieki. Praktiski nav pieejama informācija par zivju apjomu, kas šādā veidā izņemts no ezera. Oficiāli reģistrēta zivju mazuļu ielaišana nav fiksēta.
Vecmuižas ezers Gārsenes pagastā Jēkabpils novadā ir 11,7 ha liela publiska ūdenstilpe. Saskaņā ar Civillikuma I pielikumu Vecmuižas ezers pieder privātiem ūdeņiem (ūdenstilpes īpašnieks – pašvaldība). Zvejas tiesības Vecmuižas ezerā pieder ūdenstilpes īpašniekam. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7.pantu Vecmuižas ezera aizsargjoslas platums ir ne mazāk kā 50 metru. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 9.pantu ap ezeru ir noteikta 4 metrus plata tauvas josla, ko zvejnieki un makšķernieki drīkst izmantot, pārvietojoties gar ezera krastu. Ezeru krastos atrodas pašvaldības uzturētas atpūtas vietas, tās tiek izmantotas gan amatierzvejai, gan rekreācijai. Projektā iekļautajiem ezeriem ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, atbilstoši kuriem ieteicama līdaku un zandartu populācijas papildināšana, ielaižot vienvasaras zivju mazuļus.

Projekta ietvaros Viesītes ezerā paredzēts ielaist 22 000, Zuju ezerā - 1600, Vecmuižas ezerā - 1100 gabalus viengadīgo līdaku mazuļu. Projekta kopējās izmaksas 9264,97 EUR, tajā skaitā 7344,46 EUR ir Zivju fonda finansējums, 1920,51 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

 

Projekta ietvaros Viesītes ezerā ielaisti 22 000 gb., Zuju ezerā - 1600 gb, Vecmuižas ezerā - 1100 gb. viengadīgo līdaku mazuļi. Izpildot projekta mērķi nodrošināta Viesītes ezera, Zuju ezera un Vecmuižas ezera zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas principa nodrošināšana un ilgtspējīga ūdenstilpes apsaimniekošana.

Projekta kopējās izmaksas 9264.97 EUR, tajā skaitā 7344.46 EUR ir Zivju fonda finansējums, 1920.51 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība. Līdaku mazuļu piegādi veica SIA "Rūjas zivju audzētava" 03.04.2023. noslēgtā līguma ietvaros. 

Specifiskais projekta mērķis - pavairot zivju resursus Vārzgūnes ezerā un Radžu ūdenskrātuvē.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot Jēkabpils novada ūdenstilpēs līdaku mazuļus.

Vārzgūnes ezers Kalna pagastā Jēkabpils novadā ir 43,0 ha liela ūdenstilpe, kurš atbilstoši Civillikuma I PIELIKUMA (1102.pantam) ir publisks ezers. Vārzgūnes ezers atrodas mežainā teritorijā, salīdzinoši tālu no pilsētas un ļoti ilgu laiku arī samērā maz kontrolēts attiecībā uz zvejas noteikumu ievērošanu. Izstrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, konstatēts, ka zivju resursi laika gaitā Vārzgūnes ezerā ir stipri noplicināti, mērķtiecīga zivju resursu papildināšana tajā nav notikusi.
Radžu ūdenskrātuve ir bijušajā karjerā izveidota mākslīga ūdenstilpne 158 ha platībā, tā atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā un ir privāta ūdenstilpe, kas pieder Jēkabpils novada pašvaldībai un tai pieder arī zvejas tiesības Radžu ūdenskrātuvē. Ūdenstilpē ieviesta licencētā makšķerēšana, atļauta vēžošana un zemūdens medības. Radžu ūdenskrātuvi ir iecienījuši gan atpūtnieki, gan makšķernieki. Zivju resursus ūdenskrātuvē mērķtiecīgi un regulāri papildina pašvaldība. Līdaku mazuļu ielaišana ūdenskrātuvē ir nepieciešama, lai nodrošinātu vērtīgo zivju daudzveidību, šīs zivis ir iecienījuši makšķerēšanas sporta cienītāji. Iegūstot augstvērtīgu zivju sugu trofejas ar lielākiem izmēriem un svaru, tie aktivizē uz ūdenskrātuvi doties arī citus šī sporta veida cienītājus. Ar makšķernieku pieplūdumu palielināsies pārdoto licenču skaits un ieviestā licencētā makšķerēšana dos papildus finansējumu turpmākai zivju resursu pavairošanai un atražošanas pasākumiem.

Projekta mērķu sasniegšanai Vārzgūnes ezerā, Jēkabpils novada Kalna pagastā, tiks ielaisti 4300 gb. līdaku mazuļi, Radžu ūdenskrātuvē - 24000 gb. līdaku mazuļi. Projekta kopējās izmaksas 10 615,33 EUR, tajā skaitā 9 447,64 EUR ir Zivju fonda finansējums, 1 167,69 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

Projekta Nr. Nr.23-00-S0ZF02-000049 “"Zivju resursu papildināšana Jēkabpils novada Vārzgūnes ezerā un Radžu ūdenskrātuvē" ietvaros Vārzgūnes ezerā, Kalna pagastā, ielaisti 4300 gb. līdaku mazuļi un Radžu ūdenskrātuvē Jēkabpilī - 24000 gb. līdaku mazuļi. Izpildot projekta mērķi nodrošināta Vārzgūnes ezera un Radžu ūdenskrātuves zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas principa nodrošināšana un ilgtspējīga ūdenstilpes apsaimniekošana.

Projekta kopējās izmaksas 10 615.33 EUR, tajā skaitā 9 447.64 EUR ir Zivju fonda finansējums, 1 167.69 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība. Līdaku mazuļu piegādi veica SIA "Rūjas zivju audzētava" 03.04.2023. noslēgtā līguma ietvaros. 

Specifiskais projekta mērķis - pavairot zivju resursus Baļotes ezerā un Marinzejas ezerā (Marindzes ezers) Jēkabpils novadā.

Vispārējais mērķis - nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu, piegādājot un ielaižot Jēkabpils novada ūdenstilpēs līdaku mazuļus.

Baļotes ezers Jēkabpils novada Kūku pagastā ir publisks ezers, tā platība ir 180 ha, tajā tiek īstenota licencētā makšķerēšana. Licencēto makšķerēšanu Baļotes ezerā organizē Jēkabpils novada Attīstības pārvalde. Pašvaldība (līdz 2021.gada Administratīvi teritoriālajai reformai Krustpils novada pašvaldība), izmantojot Zivju fonda atbalstu, Balotes ezerā zivju resursus ir papildinājusi regulāri, pēdējā ar zivju resursu pavairošanu saistītajā projektā “Zandartu mazuļu ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā 2021.gadā” ezerā tika ielaisti 18000 gb. zandartu mazuļu. Zivju resursu papildināšanu regulāri veic arī par pašvaldības līdzekļiem un mērķtiecīgi iesāktais zivju resursu atjaunošanas darbs turpinās. Ezerā regulāri notiek amatierzvejas sacensības, gan zemledus makšķerēšanā, gan karpu makšķerēšanā. Pateicoties pašvaldības un sabiedriskās organizācijas, kuras bāzes vieta atrodas ezera krastā, aktivitātēm ezerā notiek arī ar amatierzveju saistīti izglītītojoši pasākumi jaunatnei un citiem interesentiem.
Marinzejas ezers (Marindzes ezers) Jēkabpils novada Atašienes pagastā ir privāta ūdenstilpe, kas pieder pašvaldībai. Ezera virsmas laukums ir 74.0 ha, maksimālais dziļums 4,5 metri. Saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu Marinzejas ezers pieder pie privātajiem ūdeņiem. Marinzejas ezers ir iecienīts gan makšķernieku, gan atpūtnieku vidū. Iepriekšējos gados pašvaldība ir papildinājusi zivju resursus, ezerā ielaižot gan zandartu, gan līdaku mazuļus, un sekmīgi iesākto plāno turpināt.
Projekta mērķu sasniegšanai Baļotes ezerā, Jēkabpils novada Kūku pagastā, tiks ielaisti 18000 līdaku mazuļi, Marinzejas ezerā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā- 7000 līdaku mazuļi. Projekta kopējās izmaksas 9377,50 EUR, tajā skaitā 8345.97 EUR ir Zivju fonda finansējums, 1031,53 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība.

Projekta Nr. Nr.23-00-S0ZF02-000051 “Zivju resursu papildināšana Jēkabpils novada Baļotes ezerā un Marinzejas ezerā 2023. gadā" ietvaros Baļotes ezerā, Jēkabpils novada Kūku pagastā, tika ielaisti 18000 līdaku mazuļi, Marinzejas ezerā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā - 7000 līdaku mazuļi. Izpildot projekta mērķi nodrošināta Baļotes ezera un Marinzejas (Marindzes) ezera zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas principa nodrošināšana un ilgtspējīga ūdenstilpes apsaimniekošana.

Projekta kopējās izmaksas 9377.50 EUR, tajā skaitā 8345.97 EUR ir Zivju fonda finansējums, 1031.53 EUR finansē Jēkabpils novada pašvaldība .Līdaku mazuļu piegādi veica SIA "Rūjas zivju audzētava" 03.04.2023. noslēgtā līguma ietvaros.