Statuss:
Realizētie
Vizualizācija bērnu laukumam
LEADER logo

Projekta nosaukums: Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Sēļu parkā, Aknīstē

Projekta Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000001

Projekta mērķis: labiekārtot bērnu un jauniešu rotaļu laukumu Sēļu parkā, Aknīstē, palielinot sabiedrības drošības līmeni, pakalpojumu pieejamību un sasniedzamība, un uzlabojot bērnu un jauniešu atpūtas infrastruktūru.

Mērķis atbilst VRG "Lauku partnerības Sēlija” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas "LAUKI – VIDE, KUR VĒRTS DZĪVOT 2014. – 2020.” 2.mērķim: „Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības palielināšanai” un 3.mērķim: atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu un veselīgu dzīvesveidu, rīcības plāna 4. rīcībai „Sakārtota un droša dzīves vide” - infrastruktūras un publiskās ārtelpas sakārtošana; drošības pasākumi, kas palielina pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

Projekta īstenošanas laiks no 23.03.2022. līdz 2023.gada septembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 43504.78 EUR apmērā, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 24 300,00 EUR un pašvaldības finansējums 19204,78 EUR.

IZMAIŅAS PROJEKTĀ 

Projekta mērķis: uzstādīt bērnu un jauniešu rotaļu laukuma iekārtas multifunkcionālajā laukumā Skolas ielā 2A, Aknīstē, palielinot sabiedrības drošības līmeni, pakalpojumu pieejamību un sasniedzamība, un uzlabojot bērnu un jauniešu atpūtas infrastruktūru.

Projekta realizācijas vietas maiņa saskaņota  VRG "Lauku partnerība Sēlija” un atbilst sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas "LAUKI – VIDE, KUR VĒRTS DZĪVOT 2014. – 2020.” 2.mērķiem un rīcības plāna rīcībām. 

Projekta īstenošanas termiņš - 23.05.2023.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, projekta attiecināmās izmaksas - 18358.62 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums - 16522.76 EUR un pašvaldības finansējums 1835,86 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta mērķis ir labiekārtot publisko ārtelpu Aknīstē, Jēkabpils novadā, vietējās rīcības grupas “Lauku partnerība Sēlija” teritorijā. Jēkabpils novada pašvaldība ar 29.09.2022. vēstuli  Nr. 2.5-11/22/930 ierosināja grozījumus projekta iesniegumā Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000001: projektā paredzētās rotaļu iekārtas izvietot izbūvētajā laukumā Skolas ielā 2A, Aknīstē, Jēkabpils novadā, kadastra Nr.56050010592, neizstrādājot būvniecības dokumentāciju un būvdarbu procesu aizstājot ar iekārtu izvietošanu. Ar Lauku atbalsta dienesta 04.10.2022. lēmumu Nr. 05.6-11/22/401-e pašvaldības ierosinājums ir akceptēts, attiecīgi veicot attiecināmo izmaksu sadaļas maiņu no būvdarbiem uz pamatlīdzekļu iegādi un maksimālo projekta īstenošanas termiņu samazinot no diviem gadiem no projekta apstiprināšanas uz vienu gadu.

30.03.2023. ir noslēgusies iepirkuma procedūra JNP 2023/14/ELFLA "Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana multifunkcionālajā laukumā, Aknīstē, Jēkabpils novadā". Līgums noslēgts ar SIA "GoPlay", tā ietvaros jaunajā multifukcionālajā laukumā tiks uzstādīta bērnu pilsētiņa, kinestētiskais karuselis un informācijas plāksne. Līguma kopējās izmaksas 18 367.80 EUR. 

27.07.2023. ir noslēgusies ELFLA līdzfinansētā projekta Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000001 "Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma labiekārtošana Sēļu parkā, Aknīstē" ietvaros paredzēto aktīvās atpūtas iekārtu piegāde un uzstādīšana multifuncionālajā laukumā Aknīstē. Projektā sākotnēji bija paredzēta iekārtu uzstādīšana Sēļu parkā, taču izvērtējot esošo situāciju tika nolemts iekārtas uzstādīt 2023.gada sākumā izbūvētajā multifunkcionālajā laukumā Skolas ielā 2A. Projekta ietvaros laukumā uzstādīts rotaļu komplekss un kinētiskā atrakcija /rotējošs karuselis bērnu vecumā no 3 gadiem aktivitātēm, kā arī informācijas stends. Iekārtu izmaksas ir 18 367.80 EUR ar PVN, to piegādi un uzstādīšanu veica SIA "GoPlay". 

 

aknīstes laukums
rotējošais karuselis