Statuss:
Realizētie
Šķēršļu joslas konstrukcija

Projekta numurs: 22-05-AL24-A019.2201-000003

Projekta mērķis: dažādot aktīvās atpūtas infrastruktūras piedāvājumu ģimenēm ar bērniem Kūku pagastā, radot saistošu un drošu vidi brīvā laika pavadīšanai bērniem vecumā no 5 līdz 14 gadiem.

Sasniedzamais rezultāts: Sakārtota infrastruktūra un publiskā ārtelpa, uzstādot aktīvās atpūtas iekārtas 33000 EUR vērtībā, izveidots viens aktīvās atpūtas objekts.

Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums

Projektā plānotās šķēršlu takas aktivitātēm brīvā dabā izbūves vieta atrodas Zīlānu ciemā Kūku pagastā. Ciems atrodas starp Jēkabpils pilsētas robežu un otru Kūku pagasta ciemu - Jaunāsmuižas ciemu, minētās apdzīvotās vietas sasaista gājēju un veloceliņš gan valsts autoceļu A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža. Zīlānu ciemā ir brīvdabas estrāde "Mārdadzis", aktīvās atpūtas laukumi pie estrādes un aktīvi darbojas biedrība, kas popularizē sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātes, arī bērnu rotaļu laukums pie daudzdzīvokļu mājām, taču jaunākā un vidējā skolas vecuma bērni nav minēto objektu un aktivitāšu mērķauditorija. Aktivitātes, kurās iesaistās Zīlānu un Jaunāsmuižas ciema skolas vecuma bērni un pusaudži vairāk saistītas ar gājēju un veloceliņu - te brauc ar velosipēdiem, skrituļo, pastaigājas, kas, protams, arī ir ļoti labi. Tomēr aktīva un transporta noslogota autoceļa mala ir zināms risks drošībai, tāpēc plānotā šķēršļu taka dažādos iespējas aktivitātēs pavadītam laikam. Izbūvējamā šķēršļu konstrukciju taka aktivitātēm brīvā dabā paredzēta bērniem no 5 gadu vecuma līdz pat 14 gadu veciem pusaudžiem, tātad aptver ļoti plašu iedzīvotāju grupu. Taka atradīsies brīvi pieejamā vietā, publiskā infrastruktūrā ciemata centrā – tās tiešā tuvumā atrodas brīvdabas estrāde “Mārdadzis”, āra sporta laukumi un trenažieri. Objekts atradīsies pie gājēju un veloceliņa Jēkabpils pilsētas robeža – Jaunāmuiža, ar nobrauktuvi no autoceļiem A12 un V825 Zīlāni–Galvānkalns, tātad ērti sasniedzams un izmantojams gan vietējiem iedzīvotājiem, gan jebkuram interesentam.

Projekta mērķis atbilst MK Noteikumu Nr.590 5.2.1. punktā minētajai darbībai: vietējās teritorijas, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību un LP "Sēlija" 4. Rīcības “Sakārtota un droša dzīves vide” mērķim: Sniegt atbalstu infrastruktūras sakārtošanai un iedzīvotāju drošības palielināšanai.

Projekta realizācijas termiņš: 24.03.2022.-31.08.2023.

Projekta kopējā summa: 33000 EUR, tajā skaitā  publiskā finansējuma daļa 24300 EUR, privātā finansējuma daļa t.i. pašvaldības līdzfinansējums 8700 EUR.

 

Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas

Jēkabpils novada pašvaldībā ir uzsākta  2022.gada 24.martā Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000003 “Šķēršļu taka Zīlānu ciemā Kūku pagastā aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai” īstenošana.

 Projekta mērķis ir dažādot aktīvās atpūtas infrastruktūras piedāvājumu ģimenēm ar bērniem Kūku pagastā, radot saistošu un drošu vidi brīvā laika pavadīšanai bērniem vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Projekta aktivitātes, atbilstoši Lauku partnerības "Sēlija" 4. Rīcības “Sakārtota un droša dzīves vide” mērķim, ir vērstas uz vietējās teritorijas infrastruktūras sakārtošanu un iedzīvotāju drošības palielināšanu.

Projektā plānots izbūvēt āra aktivitāšu taku, kurā tiks uzstādītas iekārtas fiziskām aktivitātēm brīvā dabā - līdzsvara, spēka, veiklības attīstīšanai. Aktīvās atpūtas šķēršļu taka dažādos Zīlānu ciemā un Kūku pagastā jau esošās brīvā laika pavadīšanas iespējas un palielinās šīs teritorijas potenciālu. Plānotā objekta tuvumā atrodas brīvdabas estrāde “Mārdadzis”, brīvas pieejamības sporta laukumi, āra trenažieri, pagasta pārvaldes izveidotais Māras parks, teritorija atrodas pa ceļam uz Laukezeru – iecienītu dabas un aktīvās atpūtas objektu Kūku pagastā. Zīlānu ciems robežojas arī ar Jēkabpils pilsētas Zīlānu mikrorajonu, kurā dzīvojošie bērni un ģimenes ar bērniem varēs izmantot izbūvēto šķēršļu joslu drošai aktīvai atpūtai. Aktivitātes, kurās iesaistās skolas vecuma bērni un pusaudži, šobrīd vairāk saistītas ar gājēju un veloceliņu - te brauc ar velosipēdiem, skrituļo, pastaigājas. Tas, nenoliedzami, ir vērtīgi attiecībā uz aktivitātēm brīvā dabā, tomēr aktīva un transporta noslogota autoceļa mala ir zināms risks drošībai. Plānotā šķēršļu taka ne vien dažādos aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu, bet arī novērsīs riskus drošībai. Taka atradīsies brīvi pieejamā vietā, publiskā infrastruktūrā ciemata centrā, pie gājēju un veloceliņa Jēkabpils pilsētas robeža – Jaunāmuiža, ar nobrauktuvi no autoceļiem A12 un V825 Zīlāni–Galvānkalns, tātad ērti sasniedzama un izmantojama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan jebkuram interesentam.

Projektu plānots īstenot 2022.gadā, tā kopējās izmaksas būvniecības dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem ir 33 000 EUR, projekta finansējumu nodrošinot no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem 24300 EUR apmērā un Jēkabpils novada pašvaldības budžeta .

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000003 “Šķēršļu taka Zīlānu ciemā, Kūku pagastā, aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai”. 

Projektā plānotās āra aktivitāšu takas, kurā tiks uzstādītas iekārtas fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, būvniecībai ir veikti nepieciešamie priekšdarbi - izstrādāta būvniecības dokumentācija (paskaidrojuma raksts) un ar lēmumu par uzvarētāja noteikšanu noslēdzies publiskais iepirkums. Aktīvās atpūtas iekārtu uzstādīšanu un takas seguma izbūvi veiks SIA "JLD". Būvdarbu kopējās izmaksas ar Pievienotās vērtības nodokli ir 67790,73 EUR. Būvdarbi jāpabeidz līdz jūnija beigām. 

Projekts tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai, ar atbalsta apmēru – 24017,98 EUR, pārējo finansējumu nodrošina Jēkabpils novada pašvaldība..

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Drošības uzlabošana Aknīstē, izmantojot ekotehnoloģijas

Zīlānu ciemā Kūku pagastā realizēts projekts “Šķēršļu taka Zīlānu ciemā, Kūku pagastā, aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai” (Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000003), kura ietvaros publiskajā teritorijā blakus estrādei “Mārdadzis” izbūvēts aktīvās atpūtas iekārtu komplekss. Šķēršļu takā uzstādītajās astoņās rotaļu iekārtu konstrukcijās bērniem vecumā no 5 līdz 12 gadiem ir iespēja pārbaudīt savu veiklību, kustību koordināciju un sadarbības prasmes. Izbūvētais aktīvās atpūtas objekts atrodas brīvi pieejamā vietā, publiskā infrastruktūrā ciemata centrā – tās tiešā tuvumā atrodas brīvdabas estrāde “Mārdadzis”, āra sporta laukumi un trenažieri. Aktīvas atpūtas cienītājiem ar bērniem, kas izmanto gājēju un veloceliņu Jēkabpils pilsētas robeža – Jaunāmuiža pastaigām, velobraukšanai vai skrituļošanai, šī ir vēl viena iespēja pavadīt brīvo laiku. Ņemot vērā, ka šobrīd būvniecības stadijā ir celiņš, kas esošo gājēju un veloceliņu savienos ar Jēkabpils pilsētu, pavisam tuvā nākotnē arī jēkabpiliešiem un Spunģēnu ciema iedzīvotājiem šķēršļu takas piedāvātās iespējas būs sasniedzamas. Šķēršļu taka atrodas blakus autoceļam A12 ar nobrauktuvi no vietējā valsts ceļa V825 Zīlāni–Galvānkalns, tātad ērti sasniedzama un izmantojama arī autobraucējiem - vietējiem iedzīvotājiem  un jebkuram interesentam.

Laukuma izveides un iekārtu uzstādīšanas būvdarbus pēc projektētāju SIA “BRK projekti” izstrādātā paskaidrojuma raksta veica SIA “JLD”. Kopējās projekta Nr. 22-05-AL24-A019.2201-000003 “Šķēršļu taka Zīlānu ciemā, Kūku pagastā, aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai” izmaksas būvniecības dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem ir 68359,43 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs – 26 686,65 EUR, pārējo finansējumu nodrošina Jēkabpils novada pašvaldība.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Šķēršļu taka Zīlānos