zivs

Projekts Nr. 23-00-S0ZF01-000010

"Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram"

Projekta tiešais mērķis: Izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram, lai veicinātu ilgtspējīgu ezeru attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgu un daudzveidīgu Jēkabpils novada ūdenstilpju apsaimniekošanu.

Ezeru izpētes mērķis ir iegūt vēsturiskos datus par ezeriem no pieejamiem datu avotiem un reģistriem, uzraudzības programmām, iepriekš veiktajiem pētījumiem, publikācijām u.c. avotiem, kā arī veikt zivju populācijas stāvokļa un izmaiņu tendenču novērtējumu. Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā katrā ezerā tiks veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai tiks noteikts zivju krājumu raksturojums, tiks novērtēta zivju barības bāze, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām tiks novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi.
Ildzenīks (Ildzenieku ezers) ir 26ha liels ezeriņš Jēkabpils novada Kūku pagastā. Tas atrodas 8 km no Jēkabpils un ietilpst Natura 2000 teritorijā dabas parkā «Laukezers», vienā krastā neliela zemes strēle to atdala no Laukezera. Ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi pēdējo reizi izstrādāti 2012. gadā, ezera ūdeņi aktīvi tiek izmantoti atpūtai un makšķerēšanai. Lai nodrošinātu zivju resursu daudzveidību, pašvaldība regulāri veic zivju resursu papildināšanu ezerā.
Baltezers (Timsmales ezers) ir dabas liegums, Natura 2000 teritorija (kodsLV0530200) Jēkabpils novada Variešu pagastā, tā platība 101ha. Tas ir viens no izcilākajiem Latvijas dzidrūdens ezeriem. Ezers atrodas nomaļā vietā, makšķernieku interese par to ir samērā neliela, taču nomaļā novietojuma dēļ pastāv samērā lieli nelikumīgas zvejas un makšķerēšanas riski. 2016.gadā, izstrādājot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kopējo zivju daudzumu zinātnieki novērtējuši kā ļoti zemu, iesakot zivju resursu apsaimniekošanu balstīt ezera dabiskajā produktivitātē. Šobrīd nepieciešama esošās situācijas izpēte.
Marindzes (Marinzejas) ezers ir 74ha liels ezers Jēkabpils novada Atašienes pagastā. Izdevīgā piekļuve no valsts autoceļiem, samērā bagātīgie zivju krājumi, ir padarījuši šo ezeru par iecienītu makšķerēšanas vietu. 2016.gadā ezeram ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, šobrīd nepieciešama esošās situācijas izpēte.

Projekta kopējā summa – 10890 EUR. Zivju fonda finansējums kopā veido 9692.10 EUR. Jēkabpils novada pašvaldība šo projektu līdzfinansē 1197,90 EUR apmērā.

Izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi trīs Jēkabpils novada ezeriem

2023. gadā Jēkabpils novada pašvaldība ar Zivju fonda finansiālu atbalstu ir īstenojusi projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram”.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt minēto ūdenskrātuvju zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, lai veicinātu ilgtspējīgu ūdenstilpju attīstību, apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ildzenīkam (Ildzenieku ezeram), Baltezeram (Timsmales ezeram) un Marindzes (Marinzejas) ezeram”  kopējās izmaksas 10890,00 EUR, tajā skaitā Zivju fonda finansējums  – 9692,10 EUR, Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums 1609,30 EUR.

Projekta ietvaros zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādes laikā katrā ezerā ir veikta viena pētnieciska kontrolzveja, atbilstoši kurai noteikts zivju krājumu raksturojums, novērtēta zivju barības bāzes sabiedrība, zivju sugu sastāvs un relatīvās biomasas, kā arī saimnieciski nozīmīgākajām zivju sugām  novērtēts augšanas ātrums un barošanās paradumi. Izstrādātie zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi turpmākajos gados noteiks gan zivju resursu pavairošanas apjomus šajos ezeros, gan nosacījumus ar kādiem tajos notiks citi ezera apsaimniekošanas pasākumi, tajā skaitā arī makšķerēšana.