Informācija par iestādi

Informācija par iestādi

Iestāde „Jēkabpils pilsētas pašvaldība” ir Jēkabpils pilsētas domes izveidota iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu, kā arī domes lēmumus. Iestādes vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.

Iestādei ir šādi uzdevumi:

 1. sagatavot priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs;

 2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojektiem;

 3. nodrošināt domes, pastāvīgo komiteju un domes izveidoto komisiju darba tehnisko un organizatorisko apkalpošanu;

 4. nodrošināt domes pieņemto lēmumu izpildi;

 5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi pašvaldības iepirkumiem un veikt iepirkumus atbilstoši domes lēmumiem;

 6. atbilstoši kompetencei, domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātpersonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu informācijas pieprasījumiem;

 7. atbilstoši kompetencei, domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot domes lēmumu projektus, domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu projektus, pašvaldības līgumu projektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;

 8. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;

 9. nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu, iestādes „Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs” un iestādes „Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs” personāla dokumentu kārtošanu;

 10. nodrošināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidoto iestāžu centralizētas grāmatvedības kārtošanu;

 11. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos likumos noteikto pašvaldības funkciju izglītības, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanas, kultūras un sociālajā u.c. jomā izpildi;

 12. veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem.

Izmaiņu datums 09.05.2017. 17:02