30.jūlijā notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

30.jūlijā notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde

30.jūlijā plkst.13:00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Jēkabpils pilsētas domes sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:
                                   
1.Par darba kārtību
2.Izpilddirektora informācija
3."Par stipendijas izmaksas pārtraukšanu"
4."Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 13.09.2018. lēmumā Nr.378 “Par atbalstāmajām ārstniecības speciālistu specialitātēm”"
5."Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanu" (TITC)
6. "Par autotransporta atsavināšanu" (SKODA OCTAVIA)
7."Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 23.12.2009. lēmumā Nr.580 “Par Jēkabpils pilsētas zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”" (Zīlānu iela 129A, Jāņa Raiņa iela 31A)
8."Par zemes vienības sadalīšanu un ielas nosaukuma piešķiršanu" (Zīlānu iela 129A)
9."Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un adreses piešķiršanu" (Filozofu iela 5)
10."Par būvju piespiedu sakārtošanu vai demontāžu" (Atpūtas iela 19)
11. "Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) atsavināšanu" (Madonas iela 5-5)
12. "Par interešu izglītības programmas licences pagarināšanu" (Z.Ūbele)
13. "Par Jēkabpils pamatskolas direktoru"
14. "Par finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem"
15. "Par nolikuma apstiprināšanu" (Grozījums Jēkabpils Sociālā dienesta nolikumā)
16. "Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu" (Madonas iela 14, Jēkabpilī)
17. "Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu" (Ķieģeļu iela 13B-14; 13B-15/2, Slimnīcas iela 12-33, Ķieģeļu iela 13C-21; 13C-29)
18. "Par sociālā dzīvokļa statusu" (Ķieģeļu iela)
19. "Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā"
20. "Par grozījumiem 30.10.2008. lēmumā Nr.461 „Par Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas reglamenta apstiprināšanu”"
21. "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Ķieģeļu iela 13-49; Slimnīcas iela 4-34)
22. "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 19.12.2019. lēmumā Nr.605 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.–2026. gadam apstiprināšanu”"
23. "Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanai"
24. "Par aizņēmumu ielu investīciju projektiem"
25."Par līdzdalību projektā un sadarbības līguma slēgšanu"
26. "Par apbūves tiesību izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Sporta iela 26, Jēkabpilī"
27. "Par nomas tiesību izsoli" (Sporta iela 24, Jēkabpilī)
28. "Par nomas tiesību izsoli" (Sporta iela 28, Jēkabpilī)
29. "Par apgrūtinājuma dzēšanu" (Rīgas iela 193)
30. "Par sadarbības līguma slēgšanu" Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
31."Par ieguldījumu pamatkapitālā" (Jēkabpils reģionālā slimnīca)
32. "Par grozījumu 08.02.2018. Jēkabpils pilsētas domes lēmumā Nr.57 “Par amatu sarakstiem”"
33. "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" (Brīvības iela 5A-60; Palejas iela 9-16; Jēkaba iela 48-4)
34. "Par Jēkabpils kultūras pārvaldes direktoru"
35. "Par nekustamo īpašumu maiņu" (Ķieģeļu iela 1-30)
36. "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 2018.gada 25.oktobra lēmumā Nr.437 “Par apgrūtinājumu noteikšanu un līguma slēgšanu”" (Krasta iela 87)
37. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Sūnu iela 3)
38. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Madonas iela 27C)
39. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu" (Zīlānu ielā 66C/4)
40. "Par finansiālu atbalstu pasākuma sērijas “TM rings” 2.posma organizēšanai"
41. "Par līdzfinansējuma piešķiršanu”
42. PAPILDJAUTĀJUMS. “Par zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu” (Dzirnavu iela 76)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs     Aivars Kraps

Ozoliņa 65207317