31.jūlijā pašvaldībā notika Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde

31.jūlijā pašvaldībā notika Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde

31.jūlijā pašvaldībā notika Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Krapa vadībā. Sēdē piedalījās Aknīstes, Krustpils, Jēkabpils, Salas un Viesītes novadu vadība un pārstāvji. Sēdē izskatīti un vienbalsīgi pieņemti šādi 11 jautājumi:

1. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par pilsētu zemes nomas līguma noslēgšanu par ½ domājamās daļas no apbūvēta nekustamā īpašuma – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010013010, Madonas ielā 14, Jēkabpilī, kuras kopējā platība ir 1200 kvadrātmetri.”) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

2. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/19/I/004 “Infrastruktūras izbūve industriālās teritorijas sasniedzamības un attīstības nodrošināšanai Jēkabpilī” īstenošanai.”) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

3. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par aizņēmumu ielu investīciju projektiem  “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī”, “Palejas ielas pārbūve”, Jēkabpilī”  un “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” īstenošanai.”) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

4. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par līdzdalību projektā kā sadarbības partnerim 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" ietvaros projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2”  īstenošanā un par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Jēkabpils autobusu parks” Nr. 45403003245 par projekta “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2”  īstenošanu.”) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

5. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par sadarbības līguma slēgšanu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par valsts informācijas sistēmas „Sodu reģistrs” apakšsistēmas „Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma” izmantošanu, lai nodrošinātu Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidoto institūciju funkciju izpildi.”) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

6. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par ieguldījumu pamatkapitālā SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" pamatlīdzekļu iegādei.”) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

7. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par aizņēmumu Eiropas Savienības projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/001 - ēkas „Līkumi”, Salas novadā, Sēlpils pagastā pārbūvei.””) (Salas novada pašvaldība).

8. PAPILDJAUTĀJUMS. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par investīciju projekta “Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve” 1. aktivitātei “ Ābeļu ielas, Liliju ielas posma, Tīruma ielas posma, Kaļķu ielas posma, Dzirnavu ielas posma, Ļaudonas ielas un Medņu ielas atjaunošanai, Jēkabpilī” saskaņojumu.””) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

9.  PAPILDJAUTĀJUMS. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par investīciju projekta “Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve” 3. aktivitātei “Viestura ielas posma no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceliņam pārbūvei, Jēkabpilī” saskaņojumu.””) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

10. PAPILDJAUTĀJUMS. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par investīciju projekta “Jēkabpils pilsētas satiksmes infrastruktūras atjaunošana un pārbūve” 2. aktivitātei “ Līvānu ielas posma no Ezera ielas līdz Daugavpils ielai un Kurzemes ielas posma no Jāņa Raiņa ielas līdz Ventas ielai, Jēkabpilī, pārbūvei” saskaņojumu.””) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

11. PAPILDJAUTĀJUMS. Par saskaņojuma sniegšanu atbilstībai  administratīvi  teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai (“Par investīciju projekta “Administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve par viesnīcu Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpilī” saskaņojumu.””) (Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

Komisijas uzdevums ir izvērtēt, vai pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Pašvaldība to varēs darīt tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Komisiju vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa