Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 1.februāra līdz 1.martam aicina nevalstiskās organizācijas (NVO) iesniegt savas idejas NVO projektu konkursam. Saskaņā ar nolikumu, pašvaldība finansējumu piešķir nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai, kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kura ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību un kuras darbības mērķi atbilst tiem, kas ietverti projektu konkursa nolikumā. NVO projektu aktivitātēm jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prioritātēm: sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām; pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana; vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā; pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana; sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana; bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana; neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana; tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana.  Pašvaldība viena projekta realizēšanai piešķir finansējumu ne vairāk kā 1000 EUR. Projekti jāiesniedz līdz š.g. 1.martam plkst.17.00 Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. No pašvaldības budžeta projektu realizācijai kopumā paredzēti 20 000 eiro. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi, meklējot dokumentu “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa