Datums 11. jūlijs, 2024
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

11.jūlijā notiks Domes sēde (tiešsaistē, kā arī klātienē Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī).

DARBA KĀRTĪBA:
                                           
1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   "Par Ābeļu pamatskolas direktoru"
3.   "Par Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis" vadītāju"
4.   "Par apstrīdēto administratīvo aktu" (Iedzīvotāju biedrība Ābeļi)
5.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem”"
6.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”"
7.   "Par grozījumu domes 28.04.2022. lēmumā Nr.380 "Par Administratīvo strīdu komisiju""
8.   "Par Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai"
9.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada Bāriņtiesas nolikumā"
10.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (palīdzība māju ceļu tīrīšanā)
11.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (teritorijas kopšana)
12.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība)
13.   "Par finansējuma paredzēšanu un sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru projektā “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”"
14.   Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Jēkabpils novada domes 27.06.2024. lēmumā Nr. 495 "Par finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem"
15.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumā Nr.292  “Par piedalīšanos Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektā”"
16.   "Par piedalīšanos projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam "Jēkabpils novada Antūžu pamatskolas infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvai un mūsdienīgai speciālās izglītības programmu īstenošanai""
17.   "Par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu 2024.-2030. Gadam"
18.   "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" (Jēkabpils novadā)
19.   "Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai" (Aknīstes pagasts)
20.   "Par zemes lietošanas tiesību līguma noslēgšanu" (Saltupes iela 4, Aknīste, Jēkabpils novads)
21.   "Par grozījumiem patapinājuma līgumā"
22.   "Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5625 009 0036 “Vārpas”, Aknīstes pagasts, sadalīšanu"
23.   "Par būves ņemšanu bilancē un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā" (“Skujāni”, Aknīstes pagasts)
24.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Raiņa iela 42-1,  Viesīte)
25.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilšu iela 26-18, Viesīte)
26.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilšu iela 31-11, Viesīte)
27.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilšu iela 31-30, Viesīte)
28.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilšu iela 35-6, Viesīte)
29.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilšu iela 35-12, Viesīte)
30.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (“Silmači”-1, Viesītes pagasts)
31.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Jaunā iela 5, Aknīste)
32.   "Par izsoles rezultātu  apstiprināšanu" ("Rožzemīte", Krustpils pagasts)
33.   "Par zemes vienības  nosaukumu un adreses piešķiršanu un īpašuma atsavināšanu" (Elkšņu pagasts, Jēkabpils novads)
34.   "Par zemes domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības" (Klauce)
35.   "Par neapbūvēto zemesgabalu saraksta papildināšanu"
36.   "Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Brimaņi”, Asares pagasts)
37.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 22.09.2022. lēmumā Nr.833 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu “Vikas”, Ancene, Asares pagasts, Jēkabpils novads”"
38.   "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5658 002 0040 “Smeltes” , Elkšņu  pagasts"
39.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 22.02.2024. lēmumā Nr. 100  “Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu (“Salas”, Elkšņu pagasts)”"
40.   "Par nekustamā īpašuma izsoles atzīšanu par nenotikušu" (“Sīpolaine”, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads)
41.   Par Jēkabpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās nomas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5635 012 0076 8009, kas atrodas Jēkabpils novada, Viesītes pagasta nekustamajā īpašumā “Pie akmens”, nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu  apsti
42.   "Par Jēkabpils novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās nomas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5635 012 0076 8017, kas atrodas Jēkabpils novada, Viesītes pagasta nekustamajā īpašumā “Pie akmens”, nomas tiesību izsoli un izsoles not. apstiprināšanu"
43.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Viesīte)
44.   “Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpils pilsētā”
45.   “Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu”
46.   "Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Lācīši”, Dignājas pagasts)
47.   "Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Meža Desāres”, Kalna pagasts)
48.   "Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Pīlādži”, Dunavas pagasts)
49.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilgu iela 5, Brodi, Ābeļu pag.)
50.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr.274 “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"" (Ābeļu pagasts)
51.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai" (Rubenes pagasts)
52.   "Par likumisko zemes lietošanas tiesību līguma noslēgšanu" (Kalna pag.)
53.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (“Ēnaviņas” – 12, Mežgale, Leimaņu pag.)
54.   "Par zemes lietošanas tiesību līguma noslēgšanu" (“Pasta telegrāfa kantoris”, Rubenes pag.)
55.   "Par grozījumiem zemes nomas līgumā" (“Centrs”, Leimaņu pag.)
56.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (D/s Veselība Nr. 179, Ābeļu pagasts)
57.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" (Ābeļu pagasts)
58.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (“Karjera”, Dignājas pag.)
59.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Ābeļu pagasts)
60.   "Par zemes vienības sadali neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes vienības daļas nodošanu atsavināšanai Ābeļu pagastā D/s Veselība teritorijā"
61.   "Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Ambulance - Aptieka”, Zasa, Zasas pagasts)
62.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (“Fenderi”, Krustpils pagasts)
63.   “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu”
64.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Biržu iela 2-7, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads)
65.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Dārzu iela 7-23, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
66.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Aizkraukles iela 5-2, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
67.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Aizkraukles iela 5-4, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
68.   "Par otrās izsoles rīkošanu" (Ķieģeļu iela 7-4, Jēkabpils)
69.   "Par trešās izsoles rīkošanu" (Ķieģeļu iela 13B-44, Jēkabpils)
70.   "Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 216D, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu"
71.   "Par dzīvojamās mājas “Jaunozoli”, Saukas pagastā, Jēkabpils novadā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu"
72.   "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sila ielā 4, Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmās aizdevuma daļas samaksu "
73.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Jēkabpils pilsēta)"
74.   Par grozījumiem pirkuma līgumā, Brīvības iela 170-2, Jēkabpils, Jēkabpils novads
75.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu" (D/s Automobīlists Nr. 5/4-70, Salas pagasts)
76.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (D/S Automobīlists Nr.5/4-7, Salas pag.)
77.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Dārznieklauks, Salas pag.)
78.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Salas pagasts)
79.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai" (Saulstaru iela 8, Sēlpils pagasts)
80.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Pļaviņu iela 88, Jēkabpils)
81.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Medņu iela 5, Jēkabpils)
82.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Brīvības iela 283A, Jēkabpils)
83.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Jēkaba iela 154, Jēkabpils)
84.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (meža cirsmas “Lazdukalni”, Leimaņu pag., “Centrs”, Zasas pag., ”Gričānu  karjers”, Viesītes pag. )
85.   "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmai"
86.   "Par nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu" (Skolas iela 2A, Aknīste, Jēkabpils novads)
87.   "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu" (Palejas iela 9-18, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
88.   "Par zemes nomas līguma izbeigšanu  un zemesgabala likumisko lietošanu" (Brīvības iela 155, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
89.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 500 “Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam apstiprināšanu”"
90.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (budžeta grozījumi)"
91.   Izpilddirektora ziņojums


Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis

Diāna Ivanova  27807841