Datums 23. novembris, 2023
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

23.novembrī plkst.10.00 notiks Jēkabpils novada domes sēde. 

Izskatāmie jautājumi: 

1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   Nr.1098 "Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu noteikšanu"
3.   Nr.1099 "Par komunālo pakalpojumu tarifiem" (Dzirnavu iela 9, Aknīste; Mežmalas 1, Antūži; Raiņa iela 35, Viesīte)
4.   Nr.1100 "Par ceļa servitūta nodibināšanu" (Aknīste)
5.   Nr.1101 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Pavasara iela 4A-13, Viesīte)
6.   Nr.1102 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu"  (Pavasara iela 4A-22, Viesīte)
7.   Nr.1103 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Pavasara iela 4A- 29, Viesīte)
8.   Nr.1104 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" ("Ozolmuiža", Viesītes pagasts)
9.   Nr.1105 "Par zemes nomas līguma slēgšanu" ("Lieldūņas", Saukas pagasts)
10.   Nr.1106 "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (Aknīstes pag.)
11.   Nr.1107 "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (Asares pagasts)
12.   Nr.1108 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Upes iela 5, Aknīste)
13.   Nr.1109 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" ("Ziedoņi", Aknīstes pagasts)
14.   Nr.1110 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" ("Uceni", Rites pagasts)
15.   Nr.1111 "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamo īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"
16.   Nr.1112 "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamo īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"
17.   Nr.1113 "Par izmaiņām nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmā, nekustamo īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"
18.   Nr.1114 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 28.09.2023. lēmumā Nr. 939 "Par starpgabala statusa noteikšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu”"
19.   Nr.1115 "Par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (Lone)
20.   Nr.1116 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Telpa nr.9, Dzirnavu iela 5, Aknīste)
21.   Nr.1117 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu"
22.   Nr.1118 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Augšzemes iela 8B, Aknīste)
23.   Nr.1119 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Robežgrava”, Kūku pagasts)
24.   Nr.1120 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Dūķernieki”, Krustpils pagasts)
25.   Nr.1121 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Birzmala”, Mežāres pagasts)
26.   Nr.1122 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu" (“Priedkalnītes”, Atašienes pagasts)
27.   Nr.1123 "Par nekustamā īpašuma piekritību pašvaldībai un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (“Dangas”, Vīpes pagasts)
28.   Nr.1124 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" ("Neretas 5"-14, Vīpe)
29.   Nr.1125 "Par zemes nomas līgumu izbeigšanu" (“Ganības”, “Lielie Ierniņi”, Variešu pagasts)
30.   Nr.1126 "Par zemes nomas līguma izbeigšanu" (“Zesersala”, Mežāres pagasts)
31.   Nr.1127 "Par nekustamā īpašuma otrās izsoles nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu" (“Zīlānu iela 106”, Kūku pagasts)
32.   Nr.1128 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (“Niedrītes”, Kūku pagasts)
33.   Nr.1129 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Māja Nr.2 Variešos”, Variešu pagasts)
34.   Nr.1130 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Rīgas iela 209C, Jēkabpils pilsēta)
35.   Nr.1131 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Rīgas iela 211C, Jēkabpils pilsēta)
36.   Nr.1132 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Nameja iela 41A, Jēkabpils)
37.   Nr.1133 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Latgales iela 4A, Jēkabpils)
38.   Nr.1134 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (kadastra numurs 56010010350, Jēkabpils)
39.   Nr.1135 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Ceriņu iela 7, Jēkabpils)
40.   Nr.1136 "Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Ziemelīši”, Kalna pagasts)
41.   Nr.1137 "Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Ziemeļsusēja”, Ābeļu pagasts)
42.   Nr.1138 "Par zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu Kalna pagastā"
43.   Nr.1139 "Par medību tiesību nodošanu Ābeļu pagastā"
44.   Nr.1140 "Par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas līgumā" (Rubenes pagasts)
45.   Nr.1145 "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"
46.   Nr.1142 "Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību sadalīšanu"
47.   Nr.1143 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu" (Rūķīši, Sēlpils pag.)
48.   Nr.1144 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Telpa Nr.208, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts)
49.   Nr.1145 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Ošānu iela 14-9, Podvāzes iela 3-8, Salas pag.)
50.   Nr.1146 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai" (D/s Automobīlists Nr. 5/4-70, Salas pagasts)
51.   Nr.1147 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (O. Valdmaņa 2, Sēlpils pag.)
52.   Nr.1148 "Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā"
53.   Nr.1149 "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpilī"
54.   Nr.1150 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu Jēkabpils pilsētā"
55.   Nr.1151 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" (Medņu iela, Jēkabpils daļa)
56.   Nr.1152 "Par patapinājuma līguma noslēgšanu" (Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts Zemgales komiteja)
57.   Nr.1153 "Par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Jēkabpils pilsētā"
58.   Nr.1154 "Par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu"
59.   Nr.1155 "Par otrās izsoles rīkošanu" (Slimnīcas iela 1-4, Jēkabpils)
60.   Nr.1156 "Par trešās izsoles rīkošanu" (Slimnīcas iela 12-17, Jēkabpils)
61.   Nr.1157 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Slimnīcas ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmās aizdevuma daļas samaksu"
62.   Nr.1158 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aldaunes ielā 5, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmās aizdevuma daļas samaksu"
63.   Nr.1159 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kārļa Skaubīša ielā 14, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmās aizdevuma daļas samaksu"
64.   Nr.1160 "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aldaunes ielā 3, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, uz pašvaldības dzīvokļu īpašumiem attiecināmās aizdevuma daļas samaksu "
65.   Nr.1161 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Nameja iela 26A-71, Jēkabpils)
66.   Nr.1162 "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmai"
67.   Nr.1163 "Par Jēkabpils novada pašvaldības dalību biedrībā “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” 2024.gadā"
68.   Nr.1164 "Par matemātiskā aprēķina kļūdas labošanu Jēkabpils novada domes 28.09.2023. lēmumā Nr.986 “Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu par brīvu cenu”"
69.   Nr.1165 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.02.2022.lēmumā Nr.163 “Par pedagoģiski medicīnisko komisiju”"
70.   Nr.1166 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2022. gada 25. augusta lēmumā Nr.801 “Par izglītojamo ēdināšanu”"
71.   Nr.1167 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr.506 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”"(BJC)
72.   Nr.1168 "Par piešķirtā finansējuma izlietošanas mērķa maiņu" (Unguru evaņ. luter. draudze)
73.   Nr.1169 "Par finansējuma piešķiršanu" (Sporta klubs Jēkabpils Lūši telpu futbola komandai)
74.   Nr.1170 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 500 “Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam apstiprināšanu”"
75.   Nr.1171 "Par piedalīšanos  SAM 5.1.1.3. pasākumā “ Publiskās ārtelpas attīstība”"
76.   Nr.1172 "Par projektu konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” īstenošanu"
77.   Nr.1173 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.08.2023. lēmumā Nr. 908 “Par komisijas izveidošanu”" (pieteikumu vērtēšanas komisija atbalsta sniegšanai saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai)
78.   Nr.1174 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr. 279 “Par NVO projektu izvērtēšanas darba grupu”"
79.   Nr.1175 "Par grozījumiem nolikumā" (Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība)
80.   Nr.1176 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada administratīvajā pārvaldē"
81.   Nr.1177 "Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā" (SIA "Aknīstes pakalpojumi" siltumtrase)
82.   Nr.1178 "Par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2024.gadā"
83.   Nr.1179 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.05.2023. lēmumā Nr.496 “Par finansējuma piešķiršanu”"
84.   Nr.1180 "Par uzdevumu deleģēšanu" (atskurbināšana)
85.   Nr.1181 "Par maksas apstiprināšanu" (atskurbināšana, Slimnīca)
86.   Nr.1182 "Par uzdevumu deleģēšanu (Ancenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība)
87.   Nr.1183 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (grozījumi - par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību)
88.   Nr.1184 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (materiālais atbalsts pilngadību sasniegušajam bārenim, bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei; par materiālo atbalstu; par papildu sociālās palīdzības pabalstiem)
89.   Nr.1185 "Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības 27.01.2022. lēmumā Nr. 60 “Par noteikumu apstiprināšanu”" Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā)
90.   Nr.1186 "Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem piešķiršanu kultūrā"
91.   Nr.1187 "Par grozījumu 26.05.2022. lēmumā Nr.464  "Par vēlēšanu iecirkņiem Jēkabpils novadā""
92.   Nr.1188 "Par amatu savienošanu" (Z.Grandāne)
93.   Nr.1189 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs" (Jēkabpils Valsts ģimnāzija)
94.   Izpilddirektora ziņojums
95.   DOMES SĒDES SLĒGTĀ DAĻA Nr.1190 "Par apstrīdēto lēmumu"
96.   DOMES SĒDES SLĒGTĀ DAĻA Nr.1191 "Par apstrīdēto lēmumu"
97.   DOMES SĒDES SLĒGTĀ DAĻA Nr.1192  "Par turpmāko rīcību"


Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs                     Raivis Ragainis

Diāna Ivanova  27807841