Datums 8. jūnijs, 2023
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

FINANŠU KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA

08.06.2023. plkst. 10:00, Rīgas iela 150A, Jēkabpils/Microsoft Teams platforma

                                                                                                                  

1.   Par darba kārtību

2.   "Par finansējuma piešķiršanu politiski represēto personu salidojumam"

3.   "Par finansējuma piešķiršanu" (Goda pilsonis)

4.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu"

5.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (meža cirsmas Baltkalniņi, Rubenes pag.)

6.   "Par valsts nekustamo īpašumu "Meža Stauģi", Viesītes pagasts"

7.   "Par izstāšanos no biedrības “Lauku partnerība Sēlija”"

8.   "Par saistošo noteikumu precizēšanu" (Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem)

9.   "Par sadarbības līguma slēgšanu" (Daugavpils Universitāte)

10.   "Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru"

11.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 25.05.2023. lēmumā Nr.493 “Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem piešķiršanu izglītībā”"

12.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”"

13.   "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 30.05.2019. lēmumā Nr. 246 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā”"

14.   "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 28.06.2018. lēmumā Nr.294 “Par projekta ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu”"

15.   "Par investīciju projekta “Alejas ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā” īstenošanu"

16.   "Par investīciju projekta “Draudzības ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā” īstenošanu"

17.   "Par investīciju projekta “Braslavas ielas posma Krustpils pagastā  seguma  pārbūves izstrāde un tā īstenošanas autoruzraudzība” īstenošanu"

18.   "Par investīciju projekta “Pašvaldības ceļa pārbūve Nr. 6-34 Deles -Trepmuiža” īstenošanu"

19.   "Par investīciju projekta “Kļavu ielas Zīlānu ciemā seguma pārbūve” īstenošanu"

20.   "Par investīciju projekta “Liliju ielas un Ziedu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana Variešu ciemā, Variešu ciemā, Variešu pagastā, Jēkabpils novadā” īstenošanu"

21.   "Par aizņēmumu investīciju projekta “Alejas ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā” īstenošanai"

22.   "Par aizņēmumu investīciju projekta “Draudzības ielas seguma pārbūve un ielu apgaismojuma izbūve Atašienes ciemā” īstenošanai"

23.   "Par aizņēmumu investīciju projekta “Braslavas ielas posma Krustpils pagastā  seguma  pārbūves izstrāde un tā īstenošanas autoruzraudzība” īstenošanai"

24.   "Par aizņēmumu investīciju projekta “Pašvaldības ceļa pārbūve Nr. 6-34 Deles -Trepmuiža” īstenošanai"

25.   "Par aizņēmumu investīciju projekta “Kļavu ielas Zīlānu ciemā seguma pārbūve” īstenošanai"

26.   "Par aizņēmumu investīciju projekta “Variešu ciema Liliju iela un Ziedu iela asfaltbetona seguma atjaunošana” īstenošanai"

27.   PAPILDJAUTĀJUMS "Par valsts kustamās mantas- vienpadsmit Jēkabpils novada teritorijā izvietoto tūrisma informatīvo stendu pārņemšanu"

28.   PAPILDJAUTĀJUMS "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem""

29.   "Par finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojumu"

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs      Raivis Ragainis

Diāna Ivanova   27807841