Datums 7. marts, 2024
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

7.martā notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:
                                          
1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   "Par Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģijas 2024.-2027.gadam apstiprināšanu"
3.   "Par Jēkabpils novada izglītības stratēģijas 2021.– 2027.gadam apstiprināšanu"
4.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.03.2022. (protokols Nr.6, 13.§) lēmumā Nr.194 “Par maksas pakalpojumiem”"
5.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 05.10.2023. lēmumā Nr. 1021 “Par pedagogu amatu vienību un darba likmju sarakstiem”"
6.   "Par piedalīšanos projektā “PROTI un DARI 2.0”"
7.   "Par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistam" (M.Belte)"
8.   "Par grozījumiem nolikumā “Kārtība ģimenes ārsta prakses atvēršanas atbalsta sniegšanai”"
9.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr. 279 “Par NVO projektu izvērtēšanas darba grupu”"
10.   "Par nolikuma apstiprināšanu" (atbalsts sabiedriskā labuma organizācijām)
11.   "Par dalību Valsts Izglītības Satura centra organizētajā  nacionālajā sarīkojumā “Pulkā eimu, pulkā teku”"
12.   Iesniegums. Par finansējuma piešķiršanu (izkārtne biedrībām)
13.   Iesniegums. Par aicinājumu uz sadarbību XI Sēlijas kongresa īstenošanā


Komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis