Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Jēkabpils Sociālais dienests

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
 • Pirmdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Statusa noteikšanai nepieciešams iesniegums, kam pievieno iztikas līdzekļu deklarāciju, kuras sastādīšanai iesniedzējs iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Iztikas līdzekļu deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus:
  - par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem, - ienākumi no algota darba, VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts kā arī citus ienākumus;
  - par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.

  Sociālais dienests pēc iesniegto dokumentu saņemšanas apseko personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro, bet par maznodrošinātu, ja ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 280 euro. Atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 345 euro – vecuma, invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, 390 euro – vientuļai personai, kura saņem vecuma, invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. Kā arī ģimenei (personai) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi (izņemot 128,06 euro ģimenei) vai īpašums (izņemot to īpašumu, kurā dzīvo, u.c.), tā nav noslēgusi uztura līgumu un ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, Jēkabpils Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgas/maznodrošinātās, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
  Trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Saņemt pakalpojumu