Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, un citus pabalstus, atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi. Ja Jūsu ģimenei vai mājsaimniecībai ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt piešķirt un izmaksāt dzīvokļa pabalstu. Dzīvokļa pabalsts ir viens no pašvaldības obligāti izmaksājamiem sociālās palīdzības pabalstu veidiem, ko pašvaldības sociālais dienests izmaksā par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām neatkarīgi no mājokļa piederības. Ja Jums vai Jūsu ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu veselības aprūpei, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Statusa noteikšanai nepieciešams iesniegums, kam pievieno iztikas līdzekļu deklarāciju, kuras sastādīšanai iesniedzējs iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Iztikas līdzekļu deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus:
  - par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem, - ienākumi no algota darba, VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts kā arī citus ienākumus;
  - par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.

  "Sociālais dienests pēc iesniegto dokumentu saņemšanas nosaka mājsaimniecības vidējos ienākumus mēnesī pēdējo trīs kalendāra mēnešu laikā. Ja nepieciešams, apseko ) tās dzīvesvietu, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas pārbaudes aktu. Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie mēneša ienākumi nepārsniedz 272 euro pirmajai personai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro katrai nākošai personai mājsaimniecībā. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Jēkabpils novada pašvaldībā deklarētie iedzīvotāji atzīstami par maznodrošinātiem, ja vidējie mēneša ienākumi nepārsniedz 360 euro pirmajai personai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 252 euro katrai nākošai personai mājsaimniecībā. Kā arī mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, īpašums (izņemot to īpašumu, kurā dzīvo pirmās pakāpes radinieki), nav noslēgts uztura līgumu un visas darbspējīgās personas, ja nestrādā, reģistrējušās Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki."

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, Jēkabpils Sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam. Ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgas/maznodrošinātās, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
  Trūcīgas/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Saņemt pakalpojumu