Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)

Labklājības ministrija 

Nr. p.k.

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs 

Tiesību akti, būtība

1.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Diferencēts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta pirmā daļa un 36.panta pirmā un otrā daļa deleģē MK izdot noteikumus: MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”; MK 18.12.2012. noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”; MK 17.06.2009.noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

GMI pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp MK vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim (valsts noteiktais no 01.01.2018. 53,00 eiro) un trūcīgas ģimenes (personas) (128,06 eiro) kopējiem ienākumiem.

2.

Maksa par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem

Atbrīvotas

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  8.panta ceturto un piekto daļu izdoto MK 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 4. punkts (trūcīga persona).

 3.

Vienreizēja iemaksa par tehniskajiem palīglīdzekļiem

Atbrīvotas

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.4 daļu,13.1 panta otro daļu un 25.panta otro un trešo daļu izdoti MK 2009.gada 15.decembra noteikumi Nr. 1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" 23.punkts (trūcīga ģimene (persona)).

4.

Pārtikas preču komplekts, individuālo mācību piederumu komplekts, higiēnas un saimniecības preču komplekts, gatavās maltītes

Bez maksas

Saskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām (turpmāk – Fonds) 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības 
likuma
 11.panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktu izdoti MK 25.11.2014.

noteikumi Nr.727 „Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”.

Atbilstoši minēto noteikumu 4.punktam, Fonda atbalstu ir tiesības saņemt:

trūcīgai ģimenei (personai);

- ģimenei (personai), kura ir nonākusi krīzes situācijā;

maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 euro.

Vienlaikus minēto noteikumu 4.punktā minēti specifiski Fonda atbalsta nosacījumi, atkarībā no konkrētā komplekta veida (pārtikas preču komplekts bez personu vecuma ierobežojuma, 3 veidu pārtikas preču komplekti bērniem vecumā no 7 – 12 mēnešiem, 13 – 18 mēnešiem un 19 – 24 mēnešiem, 2 individuālo mācību piederumu komplekti bērniem vecumā no 5 – 10 gadiem un 11 – 16 gadiem, kā arī 5 veidu higiēnas un saimniecības preču komplekti bērniem vecumā līdz 17 gadiem, no 0 līdz 6 mēnešiem, 7 – 12 mēnešiem, 13 – 18 mēnešiem un 19 – 24 mēnešiem). 

5.

Citi pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai

Diferencēti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punkts, 32.pants un 35.panta trešā  un ceturtā daļa;

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 6. un 7.punkts.

Atbilstoši katras pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam apmēram.

6.

Dzīvokļa pabalsts

Diferencēts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punkts,

5.panta pirmā daļa, 32.pants un 35.panta pirmā un piektā daļa;

35.panta pirmā daļa – pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.

35.panta piektā daļa – dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta piektā daļa, 14.panta setā daļa un 25.pants;

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pants;

Likuma „Par pašvaldībām” 7.panta pirmā daļa un 15.panta pirmās daļas 7. un 9.punkts.

Atbilstoši katras pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam dzīvokļa pabalsta apmērs, kā arī aprēķināšanas vai noteikšanas un piešķiršanas kritēriji ir atšķirīgi.

Tieslietu ministrija

Nr. p.k Atvieglojuma veids Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

8.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem

Diferencēts

Bāriņtiesu likuma 79. pants nosaka valsts nodevu veidus, kādus iekasē bāriņtiesa, kā arī to apmērus. Pašvaldībām ir tiesības piemērot atvieglojumus valsts nodevām, tāpēc atvieglojumu apmēri par bāriņtiesu pakalpojumiem ir diferencēti. Tomēr likums nepasaka, ka atvieglojumus var piemērot tieši trūcīgām un/vai maznodrošinātām personām, tādējādi personu loks var būt atšķirīgs.

9.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība *1

Bez maksas

 

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā gan personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, gan cietušajam ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību (Kriminālprocesa likuma 80.panta trešā daļa, 81.panta pirmā daļa, 85.pants, 104.panta piektā daļa). Savukārt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 3.pants noteic, kādas personas un kādā gadījumā  (t.sk. trūcīgas un maznodrošinātas) ir tiesīgas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās, ārpustiesas juridisko palīdzību un pārrobežu strīdos. Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība personām, kuras ieguvušas trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusu tiek sniegta bez maksas.  

10.

Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takse

Samazināta amata atlīdzības takse, piemērojot koeficientu 0,5.

Tiesu izpildītāju likuma 80.pants deleģē MK izdot noteikumus: MK 2012.gada 26. jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm” (11.punkts). Samazinātā takse attiecināma uz trūcīgām ģimenēm (personām).

11.

Zvērinātu notāru amata atlīdzības takse

 

Var tikt atbrīvotas (noteiktas kategorijas lietās)

Notariāta likuma 166.pants paredz Latvijas Zvērinātu notāru padomes kompetenci noteikt, kuras personas var tikt atbrīvotas no zvērināta notāra amata atlīdzības. Pamatojoties uz minēto Notariāta likuma normu, ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes 2007.gada 2.novembra lēmumu apstiprināts iekšējais normatīvais akts „Kārtība, kādā fiziskās un juridiskās personas var atbrīvot no zvērināta notāra amata atlīdzības”.

Kārtība paredz kritērijus, pamatojoties uz kuriem tā lemj par personas atbrīvošanu no amata atlīdzības.

Kārtības 3.punkts paredz, ka personu, kas ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusu, no atlīdzības var atbrīvot gadījumos, kad viņai nepieciešama notariālā palīdzība dzīvokļa tiesību, darba tiesību, bērna tiesību vai valsts sociālo garantiju jautājumos, šī persona ir mantinieks mantojuma lietā un mantojamās mantas vērtība nepārsniedz valstī noteikto desmit minimālo darba algu apmēru, persona cietusi noziedzīgā nodarījumā, un viņai nepieciešama notariālā palīdzība vai arī ir iesaistīta juridiska rakstura strīdā un viņai nepieciešama notariālā palīdzība, lai noskaidrotu savas tiesības un pienākumus, risinot šādu strīdu, vai lai sagatavotu attiecīgus dokumentus.

Papildus kārtība (5.punkts) noteic, ka Latvijas Zvērinātu notāru padome var atbrīvot no atlīdzības arī citos gadījumos, ja tiek konstatēta personas īpaša situācija, kuras dēļ atlīdzību nav iespējams samaksāt. Minētā kārtība nosaka zināmu procedūru, kas jāievēro, lai jautājums tiktu izskatīts un Latvijas Zvērinātu notāru Padome varētu pieņemt lēmumu atbilstoši Notariāta likuma 166. pantam.

12.

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

 

Atbrīvotas

 

 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3. panta septītā daļa nosaka, ka valsts nodevas apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumus par civilstāvokļa aktu reģistrāciju nosaka MK.

Saskaņā ar MK 2013.gada 24.septembra noteikumiem nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” valsts nodevu iekasē par – laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu, atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu.

Atbilstoši MK 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu ” 8.3.apakspunktā noteiktajam trūcīgas ģimenes (personas) ir atbrīvotas no valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

Laulības reģistrāciju un civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu veic pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa. Pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistra ierakstiem, pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, LR diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības (laulības noslēgšanas, dzimšanas un miršanas).

13.

Tiesas izdevumi

 

Pilnīgi vai daļēji atbrīvo

Civilprocesa likuma 43.panta 4.daļa nosaka, ka „tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pilnīgi vai daļēji atbrīvo to no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, kā arī atliek valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai sadala to termiņos.”

Lai izlemtu jautājumu par personas pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas, tiesnesim ir nepieciešams pārliecināties par apstākļiem, kas objektīvi liedz personai izpildīt likumā noteikto pienākumu samaksāt valsts nodevu par darbībām tiesā. Tas nozīmē, ka personai, lūdzot pilnībā vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas samaksas, jāiesniedz pierādījumi par savu mantisko stāvokli, tostarp ienākumiem. Kā pierādījums var kalpot tajā skaitā, izziņa par atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

Tāpat, izvērtējot konkrētu situāciju, kā pierādījums personas mantiskajam stāvoklim var kalpot izziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras; izziņa par personai piešķirto bezdarbnieka statusu; personas atrašanās ieslodzījuma vietā; personai piešķirtā invaliditāte un citi apstākļi, kas izvērtējami konkrētas lietas ietvaros.

Savukārt Civilprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 16.punkts noteic, ka no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos atbrīvota puse, kas lietā saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību, kas nozīmē, ka šajā gadījumā personai nekādi papildus pierādījumi par tās mantisko stāvokli tiesai nav jāsniedz.

Ekonomikas ministrija

Nr. p.k Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

14.

Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums

Samazināta maksa

 

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (spēkā no 22.06.2016.) - 1. panta otrās daļas otrais punkts nosaka aizsargātā lietotāja jēdzienu, tostarp trūcīgu vai maznodrošinātu ģimeni (personu) un 33.pants paredz elektroenerģijas tirgošanu aizsargātajam lietotājam. Ministru kabineta noteikumi Nr. 459 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība” (grozījumi stājās spēkā 19.12.2017) – otrais un ceturtais punkts nosaka aizsargātajam lietotājam cenu par elektroenerģiju 0,0131+0,02448 eur/kWh, patērējot mēnesī ne vairāk kā 100 kWh, kā arī kompensē sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu:

1) vienfāzes pieslēgumā - 2,24 euro;

2) trīsfāžu pieslēgumā, izņemot, ja pieslēguma vietā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas stiprums nepārsniedz 16 ampērus, samazinājumu aprēķina, pieslēguma vietā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas apmēru, kas izteikts ampēros, reizinot ar 0,36 euro;

3)trīsfāžu pieslēgumā, ja pieslēguma vietā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas stiprums nepārsniedz 16 ampērus - 5,79 euro.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 “Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkošanu aizsargātajam lietotājam” (stājas spēkā 30.08.2017) paredz finansēt elektroenerģijas pieslēguma izbūvi aizsargātajam lietotājam pilnā apmēŗā, ja pieslēguma kopējās izmaksas nepārsniedz 15 000 eur, pie šādiem nosacījumiem:

1) pieslēdzamais objekts ir aizsargātā lietotāja vienīgais mājoklis;

2) aizsargātā lietotāja īpašumtiesības uz pieslēdzamo objektu ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

3) aizsargātais lietotājs pieslēdzamajā objektā ir deklarējis dzīvesvietu un faktiski tajā pastāvīgi dzīvo vismaz deviņus mēnešus gadā;

4) pieslēdzamajam objektam iepriekš nav bijis pieslēguma pie tā sistēmas operatora elektrotīkla, kurš ierīko aizsargātā lietotāja pieslēgumu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai;

5) pieslēguma spriegums nepārsniegs 400 voltus, un ievada aizsardzības aparāta strāvas stiprums nepārsniegs 16 A;

6) pieslēdzamais objekts ir nodots ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās un ir aizsargātā lietotāja īpašumā vismaz 10 gadus.

15.

Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana

Samazināta īres maksa

Likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, tostarp maznodrošinātas ģimenes (personas) ar papildu nosacījumiem.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pants. Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 pants: Attiecīgās pašvaldības dome var noteikt zemāku īres maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot tajā peļņu.

16.

Sociālā dzīvokļa izīrēšana

Samazināta īres maksa

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pants: Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un uz kuru ir attiecināms kāds no likumā pantā ietvertajiem nosacījumiem.

Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12.pants: Sociālā dzīvokļa īres maksu nosaka attiecīgā pašvaldība. Tai jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem. Pašvaldība var arī segt daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem.

17.

Palīdzība īrētas dzīvojamās telpas remontēšanai

Diferencēts

Likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 27. pants nosaka pašvaldības tiesības sniegt palīdzību maznodrošinātām personām, remontējot viņu īrētās dzīvojamās telpas, ja šo telpu izīrētājs nav pašvaldība, vai remontējot šo personu īpašumā esošās dzīvojamās telpas. Pašvaldībai nav tiesības sniegt šāda veida palīdzību tām personām, kuras jau saņēmušas vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Kārtību, kādā tiek sniegta minētā palīdzība, kā arī šīs palīdzības apmērus nosaka pašvaldības domes saistošie noteikumi.

Finanšu ministrija

Nr. p.k

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

18.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.daļa.

Pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu trūcīgām personām 90 % apmērā un maznodrošinātām ģimenēm (personām) līdz 90 % no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. Pašvaldības saistošos noteikumus ir paredzēta nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, kā arī atvieglojuma apmērs maznodrošinātām personām.

Iekšlietu ministrija

Nr. p.k Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

19.

Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

 

 

Atbrīvotas

 

Iedzīvotāju reģistra likuma 171.pantā ir noteikts deleģējums MK noteikt par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājamās valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, atvieglojumus un atbrīvojumus, kā arī gadījumus, kādos valsts nodevu nemaksā.

Saskaņā ar MK 2017.gada 29.augusta noteikumu Nr.505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” (turpmāk – noteikumi Nr.505): 2.3. apakšpunktu valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra (papīra formā) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (izņemot šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto informāciju): 2.3.1. piecu darbdienu laikā – 5,00 euro; 2.3.2. vienas darbdienas laikā – 10,00 euro; 2.3.3. divu stundu laikā – 20,00 euro; 2.3.4. triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – 2,50 euro.

Saskaņā ar noteikumu Nr.505 2.4. apakšpunktu valsts nodeva par informācijas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 euro;

Saskaņā ar noteikumu Nr.505 2.5. apakšpunktu valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (papīra formā): 2.5.1. piecu darbdienu laikā – 12,50 euro; 2.5.2. vienas darbdienas laikā – 25,00 euro; 2.5.3. divu stundu laikā – 35,00 euro; 2.5.4. triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – 10,00 euro.

Noteikumu Nr.505 4.5.apakšpunktā noteikts, ka no valsts nodevas ir atbrīvotas personas, kuras pieprasa šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minēto informāciju un ir trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga ģimene (persona).

20.

Valsts nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

 

Samazināta maksa

 

Pilsonības likuma 12.panta piektajā daļā ir noteikts deleģējums MK noteikt par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus.

Saskaņā ar MK 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.849 „Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai” (turpmāk - noteikumi Nr.849) 2.punktu valsts nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu ir 28,46 euro.

Noteikumu Nr.849 3.1. apakšpunktā ir noteikts, ka trūcīgu ģimeņu locekļiem vai atsevišķi dzīvojošām trūcīgām personām valsts nodeva ir 4,27 euro apmērā (starpība ir 24, 19 euro).

21.

Valsts nodeva par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošana

Samazināta maksa

Pilsonības likuma 23.panta piektajā daļā un 25.panta septītajā daļā ir noteikts deleģējums MK noteikt par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu maksājamās valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus.

Saskaņā ar MK 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.1004 „Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvija pilsonības atjaunošanu” (turpmāk – noteikumi Nr. 1004) 2. punktu valsts nodeva par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu ir 21,34 euro.

Noteikumu Nr. 1004 3. punktā ir noteikts, ka personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu, piešķir valsts nodevas atvieglojumu, nosakot valsts nodevu 7,11 euro apmērā (starpība ir 14, 23 euro).

22.

Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

Atbrīvotas

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 14.2 pantā ir noteikts deleģējums MK noteikt par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju maksājamo valsts nodevu, samaksas kārtību un atvieglojumus.

Saskaņā ar MK 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par izziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju” (turpmāk – noteikumi Nr.720) 2. punktu valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju ir 4,27 euro.

Noteikumu Nr.720 4.6. apakšpunktā ir noteikts, ka valsts nodevu nemaksā personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

23.

Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu

Atbrīvotas

Sodu reģistra likuma 21.panta sestā daļa deleģē MK izdot noteikumus. MK 2014.gada 23.septembra noteikumi Nr.563 ”Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām” (turpmāk – noteikumi Nr.563).

Saskaņā ar noteikumu Nr.563 39.apakšpunktu valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu ir 4, 27 euro.

Noteikumu Nr.563 41.3.apakšpunkts nosaka, ka, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, no valsts nodevas samaksas ir atbrīvota persona, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu.

24.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtie maksas pakalpojumi

Samazināta maksa

Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devītā daļa deleģē MK izdot noteikumus.
MK 2013.gada 27.augusta noteikumi Nr.656 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – noteikumi Nr.656).

Saskaņā ar noteikumu Nr. 656 2.pielikuma 1.punktu maksas pakalpojuma „Sodu reģistra izziņas tulkošana angļu vai krievu valodā (tulkojumu nodrošina attiecīgās valodas speciālists) piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšana” cena ar PVN ir 5,01 euro un 2.punktu - vienas darba dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas cena ar PVN ir 10,02 euro.

Savukārt, noteikumu Nr.656 2.pielikuma 1.piezīme nosaka, ka par trūcīgām atzītām personām maksas apmēru par pakalpojumu samazina par 50 procentiem, uzrādot attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai pieprasījumā norādot attiecīgā statusa apliecinoša dokumenta reģistrācijas numuru, izdevēju un datumu, no kura stājās spēkā šis statuss.

Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

25.

Studējošiem stipendija

 

Priekšrocības;

Minimālās mēneša stipendijas

Saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu izdoto MK 24.08.2004. noteikumu Nr. 740. “Noteikumi par stipendijām” 11.punkts nosaka sekojošo: Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz šo noteikumu 4.punktā minēto stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, augstākās izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisija stipendiju vispirms piešķir:

11.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam IzM valsts budžeta finansējumu augstākās izglītības programmās studējošiem plāno atbilstoši valsts finansēto studiju vietu skaitam, savukārt izglītības iestāde lemj par stipendiju piešķiršanu no augtākās izglītības iestādes stipendiju fonda atbilstoši stipendiju piešķiršanas nolikumam.

Profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido paredzot katram izglītojamajam ne mazāk kā 14,23 euro mēnesī, nodrošinot izglītojamo minimālo ikmēneša stipendiju 10 euro apmērā. Par vienreizēju un paaugstinātu stipendiju lemj iestāde saskaņā ar savu stipendiju piešķiršanas nolikumu un normatīvo regulējumu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrija

Nr. p.k

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

26.

Internāta pakalpojumi

Bez maksas

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr. 792 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem” paredz, ka internātskolās uzņem t.sk. bērnus no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, par kur izdevumus sedz valsts un pašvaldība.

Veselības ministrija

Nr. p.k

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

27.

Pacienta iemaksa

Atbrīvotas

MK 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”  23.16.apakšpunktā noteikts, ka trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

28.

Pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām

 

Atbrīvotas

Saskaņā ar MK 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 20.punktu trūcīgās personas nemaksā ārstniecības iestādei līdzmaksājumu par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām. Pacienta līdzmaksājumu ārstniecības iestādei par trūcīgo personu veic Nacionālais veselības dienests no veselības aprūpes budžeta līdzekļiem.

29.

Zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija

Sedz pilnā apmērā

MK 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 3.punkts nosaka, ka trūcīgām  personām), zāļu vai medicīnisko ierīču izdevumus sedz pilnā apmērā no kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem ar atsevišķiem izņēmumiem. Nacionālais veselības dienests kompensē ne vairāk kā 14228,72 euro apmērā vienam pacientam 12 mēnešu periodā (100.punkts).

Kultūras ministrija

Nr. p.k

Atvieglojuma veids

Atvieglojuma apmērs

Tiesību akti, būtība

30.

Valsts nodeva par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu

 

Samazināts valsts nodevas apmērs par 50%

Saskaņā ar Arhīvu likuma 21.panta trešo daļu valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka MK.

MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.887 „Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu” (turpmāk – noteikumi Nr. 887) 4.punkts un 4.1.- 4.5. apakšpunkti nosaka valsts nodevas apmēru par arhīva izziņas sagatavošanu un izsniegšanu Arhīvu likumā noteiktajā termiņā (mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas). Noteikumu Nr. 887 8. punkts un 8.1. apakšpunkts nosaka, ka Noteikumu Nr. 887 4.punktā un 4.1.-4.5. apakšpunktos norādīto valsts nodevas apmēru samazina par 50% personai, kas atbilst trūcīgas personas statusam, ja persona uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu vai pieprasījumam pievieno šāda dokumenta kopiju.

31.

Rundāles pils muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums

Katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50 % atlaide

Saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5.panta devīto daļu MK izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu.

MK 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1031 „Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4.punkts nosaka, ka cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14. un 1.18. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem (t.i., muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums) katra mēneša pirmajā trešdienā noteikta 50 % atlaide ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu.

32.

Latvijas valsts teātru izrāžu apmeklējums (Latvijas Nacionālais teātris, Dailes teātris, Jaunais Rīgas teātris, Latvijas Leļļu teātris, Valmieras drāmas teātris, Daugavpils teātris, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris)

Samazināta biļešu cena ne mazāk par 10% no vidējās biļešu cenas

Saskaņā ar Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam „Radošā Latvija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401) 5.1.nodaļas „Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos” 5.1.6.apakšnodaļas „Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes” 1.rīcības virziena „Labvēlīgas vides veidošana kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai, kā arī jaunu vērtību radīšanai” 1.2.uzdevuma „Nodrošināt atbalstu kultūras institūciju ilgtspējīgai darbībai” ietvaros noteikto 1.2.1.pasākumu „Atbalstīt valsts dibināto teātru un koncertorganizāciju darbību ar mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un pieejamību” un 2.rīcības virziena „Kultūras institūciju un mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, veicinot sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību kultūras procesos” 2.2.uzdevuma „Atbalstīt tradicionālus un inovatīvus pasākumus ar mērķi piesaistīt kultūras norisēm jaunas auditorijas” ietvaros noteikto pasākumu 2.2.5. „Kultūras institūcijās stiprināt esošo un veicināt jaunu kultūras pakalpojumu pieejamību bez jebkādas diskriminācijas, tostarp veicinot sociālo iekļautību personām ar funkcionāliem traucējumiem”, Kultūras ministrija līdzdarbības un finansējuma līgumos ar valsts dibinātajām koncertorganizācijām un teātriem nosaka pasākumu veikšanu, kas sekmē pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām (studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu sociālo grupu pārstāvjiem).

33.

Latvijas Nacionālās operas un baleta un Latvijas valsts koncertorganizāciju izrāžu, koncertu un muzikālu pasākumu apmeklējums
(„Latvijas Koncerti”, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Liepājas Simfoniskais orķestris, „Kremerata Baltica”, Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”)

Samazināta biļešu cena ne mazāk par 10% no vidējās biļešu cenas

Saskaņā ar Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014. - 2020.gadam „Radošā Latvija” (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumu Nr.401) 5.1.nodaļas „Kultūras kapitāla saglabāšana un attīstība, sabiedrībai līdzdarbojoties kultūras procesos” 5.1.6.apakšnodaļas „Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes” 1.rīcības virziena „Labvēlīgas vides veidošana kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstībai, kā arī jaunu vērtību radīšanai” 1.2.uzdevuma „Nodrošināt atbalstu kultūras institūciju ilgtspējīgai darbībai” ietvaros noteikto 1.2.1.pasākumu „Atbalstīt valsts dibināto teātru un koncertorganizāciju darbību ar mērķi nodrošināt pakalpojumu daudzveidību un pieejamību” un 2.rīcības virziena „Kultūras institūciju un mediju iesaiste auditorijas paplašināšanā, veicinot sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību kultūras procesos” 2.2.uzdevuma „Atbalstīt tradicionālus un inovatīvus pasākumus ar mērķi piesaistīt kultūras norisēm jaunas auditorijas” ietvaros noteikto pasākumu 2.2.5. „Kultūras institūcijās stiprināt esošo un veicināt jaunu kultūras pakalpojumu pieejamību bez jebkādas diskriminācijas, tostarp veicinot sociālo iekļautību personām ar funkcionāliem traucējumiem”, Kultūras ministrija līdzdarbības un finansējuma līgumos ar valsts dibinātajām koncertorganizācijām un teātriem nosaka pasākumu veikšanu, kas sekmē pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām (studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu sociālo grupu pārstāvjiem).

Sagatavoja:

Evija Kūla, Evija.Kula@lm.gov.lv; +371 64331826, +371 67021720

Maruta Pavasare, Maruta.Pavasare@lm.gov.lv; +371 67021661


*1 Informācija par biežāk uzdotajiem jautājumiem, t.sk. par sociālo palīdzību http://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba106