Adrese: Jaunā iela 39I, Jēkabpils, LV-5201

Dienas aprūpes centra pakalpojums nodrošina dienas laikā personas sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu, kā arī atbalstu personai un viņas likumiskajam pārstāvim sociālo problēmu risināšanā.

Dienas aprūpes centra pakalpojumus ir tiesības saņemt pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras neapmeklē izglītības iestādes vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas. Pakalpojums tiek piešķirts uz divpadsmit mēnešiem. 

Dienas aprūpes centra pakalpojums (izņemot ēdināšanas pakalpojumu) Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētai personai tiek sniegts bez maksas. Ēdināšanas pakalpojuma maksu nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

Dienas aprūpes centra pakalpojums tiek sniegts darba dienās, ievērojot Dienas aprūpes centram noteikto darba laiku.