Jēkabpils novada pašvaldības ēka

13.oktobrī plkst. 10:00, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                  1.   Par darba kārtību

2.   "Informācija par Finanšu ekonomikas nodaļas pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 2022.gadā"

3.   "Par grozījumu veikšanu 27.01.2022. domes lēmumā Nr.62 "Par publisko iepirkumu veikšanu""

4.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 28.04.2022. lēmumā Nr.372 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils Sporta centrā”"

5.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr.60 “Par noteikumu apstiprināšanu”" (Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru)

6.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada administratīvo teritoriju nodaļas reglamentā"

7.   "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada administratīvajā pārvaldē"

8.   "Par priekšfinansējumu Erasmus+ programmā"

9.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.02.2022. lēmumā Nr. 93 “Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā”"

10.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.04.2022. lēmumā Nr.374 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”"

11.   "Par finansējuma piešķiršanu Sēlijas Sporta skolai"

12.   "Par finansējuma piešķiršanu Jēkabpils Mākslas skolai"

13.   "Par galvojuma nodrošināšanu SIA “Jēkabpils siltums” projektam Nr. 4.3.1.0/22/A/013"

14.   "Par galvojuma nodrošināšanu SIA “Jēkabpils siltums” projektam Nr. 4.3.1.0/22/A/037"

15.   "Par galvojuma nodrošināšanu SIA “VĪGANTS” projektam Nr. 4.3.1.0/22/A/014"

16.   "Par komunālo pakalpojumu tarifiem"

17.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījums  25.11.2021. SN Nr.25 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā)

18.   "Par nolikuma apstiprināšanu" (Grozījumi Jēkabpils novada Sociālā dienesta nolikumā)

19.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem”" (Sociālais dienests)

20.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”"

21.   "Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā”"

22.   "Par kustamās mantas pārdošanu izsolē" (meža cirsmas Rubenes pagastā)

23.   "Par finansējuma piešķiršanu" (biedrības)

24.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (Smilgu iela 7, Jēkabpils)

25.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (Smilgu iela 13, Jēkabpils)

26.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" ("Meža Dūņupe", Saukas pagasts)

27.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" ("Mežavoti 1", Variešu pagasts)

28.   "Par pārstāvniecību biedrības valdē" (Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra)

29.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.11.2022. lēmumā Nr.506 “Par līdzfinansējumu  Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”"

30.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 29.09.2022. lēmumā Nr.905 “Par valsts mērķdotāciju sadali Jēkabpils novada izglītības iestādēm un izglītības iestāžu vadītāju un direktoru  mēneša darba algas likmju noteikšanu”"

31.   "Par finansējuma piešķiršanu" (Sēlijas sporta skola)

32.   "Par pedagogu amatu vienību un darba likmju sarakstiem"

33.   "Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu"

34.   "Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu" (SIA "Gārsene 3")

35.   "Par studiju maksas izmaksas piešķiršanu"

36.   "Par SIA “Viesītes komunālā pārvalde” sniegtā pakalpojuma - ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu"

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs                                               Raivis Ragainis

D. Ivanova 27807841