Pašvaldība Jēkabpils novads
dome

1.decembrī plkst.9.00 Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības 
jautājumu komitejas sēde. Sēdē izskatāmie jautājumi:
                                           
1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   Par Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas Komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu
3.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Simbolika)
4.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 27.10.2022. lēmumā Nr.1018 “Par grozījumiem Jēkabpils novada administratīvo teritoriju nodaļas reglamentā”"
5.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā )
6.   "Par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistam"
7.   "Par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistam"
8.   "Par grozījumu 23.12.2021. lēmumā Nr.647 "Par Jēkabpils novada administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu""
9.   "Par patapinājuma līguma grozīšanu" (Jēkabpils Invalīdu biedrība)
10.   "Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu"
11.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes nolikumā"
12.   "Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanas kārtību"
13.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.10.2022. lēmumā Nr.1032“Par pedagogu amatu vienību un darba likmju sarakstiem”"
14.   "Par  grozījumiem sadarbības līgumā ar Jaunsardzes centru"
15.   Par finansējuma pieprasījumiem (Biedrības, nodibinājumi)
16.   Informatīvs skaidrojums par jaunā Pašvaldību likuma (stāsies spēkā 01.01.2023.) normām, kas attiecas uz saistošajiem noteikumiem

Komitejas priekšsēdētājs                         Ainars Vasilis

Ormane 65207322

 

Savukārt 1.decembrī plkst.13.00 Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:
                                                                                                                       
1.   Par darba kārtību
2.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu ("Zemenes", Krustpils pag.)"
3.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu ("Sprīdīši", Vīpes pag.)"
4.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības ("Rozessala 12" - 2, Mežāre, Mežāres pag."
5.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu ("Spunģēni 1" - 5, Spunģēni, Krustpils pag.)"
6.   "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ("Mehāniskās darbnīcas”, Zīlāni)"
7.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu  Aknīstes  pagastā"
8.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Augšzemes 33-1, Aknīste)"
9.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu ( z.v. 56620030040) Gārsenes pagasts)"
10.   "Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kristāli” Gārsenes pagastā, kadastra Nr. 56620030040"
11.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Viesīte)"
12.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu (Rite pag., Viesītes pag.)"
13.   "Par izsoles  noteikumu apstiprināšanu (Kalna iela 20A, Viesīte)"
14.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Brīvības iela 37, Viesīte)"
15.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Kalna iela 15, Viesīte)"
16.   "Par pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu (Zaļā iela 10, Viesīte)"
17.   "Par izsoles  rezultātu apstiprināšanu ("Jaunmūri", Rites pagasts)"
18.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai (Milas, Rites pagasts)"
19.   "Par neapbūvēto zemesgabalu saraksta papildināšanu un svītrošanu"
20.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Saknes", Salas pagasts)"
21.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ievas, Elkšņu pagasts)"
22.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Mazbebri, Elkšņu pagasts)"
23.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Laukmales, Viesītes pagasts)"
24.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Vāverīši, Atašienes pagasts)"
25.   "Par zemes  piekritību pašvaldībai (Viesītes pagasts)"
26.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (“Audzītes”, Dunavas pagasts)"
27.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu (Viesīte)"
28.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Brīvības iela 18-5, Jēkabpils)"
29.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Akācijas", Kalna pagasts)"
30.   "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Krūmi", Rubenes pagasts)"
31.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Gaujas iela 12, Jēkabpils pilsēta)"
32.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Artilērijas iela 16A, Jēkabpils pilsēta)"
33.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Tīruma iela 17, Jēkabpils)"
34.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Tīrumu iela 19, Jēkabpils)"
35.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Kazarmu iela 3B, Jēkabpils)"
36.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Gravas ielas starpgabals, Jēkabpils pilsēta)"
37.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Dignājas iela 11, Jēkabpils)"
38.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Medņu iela 1A, Jēkabpils pilsēta)"
39.   "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību (Neretas iela 43, Jēkabpils)"
40.   "Par lēmuma atcelšanu"
41.   "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (Pēternieki, Jēkabpils )"
42.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Madonas iela 26-16, Jēkabpils pilsēta)"
43.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Nameja 26-16, Jēkabpils pilsēta)"
44.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ķieģeļu iela 13-23, Jēkabpils pilsēta)"
45.   "Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 100, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, uz dzīvokļa īpašumu Nr. 1 attiecināmas aizdevuma daļas samaksu"
46.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumā Nr. 649 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu"
47.   "Par Jēkabpils novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmuma Nr.561 “Par noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu"
48.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Meža iela 6, Salas pag.)"
49.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Zaļā iela 6-2, Salas pag.)"
50.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (D/s Indrāni Nr.5/2-48, Salas pag.)"
51.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.10.2022. lēmumā Nr.990, 2. § “Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu”."
52.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Zaļā iela 6-1, Viesturu 4-5, Salas pag.)"
53.   "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu"
54.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Biržu iela 2-17, Salas pag.)"
55.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Madonas iela 28-56, Jēkabpils)"
56.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (O. Valdmaņa iela 3, Sēlpils pag.)"
57.   "Par kustamās mantas atsavināšanu"
58.   "Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (Arbidāni, Sēlpils pagasts)"
59.   "Par nomas maksas samazināšanu (Dzirnavu iela 28, Jēkabpils, Jēkabpils novads)"
60.   "Par pārjaunojuma līgumu slēgšanu (Sporta iela 24 un Sporta iela 28, Jēkabpils)"
61.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Miera iela 1-21, Aknīste)"
62.   "Par zemes nomas līguma pagarināšanu (“Kaldabruņas skola”, “Jaunduburi”, Rubenes pagasts, “Piecīši”, Zasas pagasts, “Birznieki”, Leimaņu pagasts)"
63.   "Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (“Mežrozes”, Kalna pagasts)"
64.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (“Tūjas”-5, Dunavas pagasts, Sila iela 4 – 6, Zasas pagasts)"
65.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu (“Austrumi 2”, Rubenes pagasts, “D/s Veselība Nr. 25”,Ābeļu pagasts, “D/s Veselība Nr. 70”, Ābeļu pagasts, “Blaumaņi”, Kalna pagasts, “Spāres”, Dunavas pagasts, “D/s Liesma Nr. 13”, Ābeļu pagasts..)"
66.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai (D/s Liesma Nr. 111, Ābeļu pagasts)"
67.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu Rubenes pagastā (“Niklāvi”)"
68.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma izbeigšanu (“Rasiņas”, Rubenes pagasts)"
69.   "Par otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu (telpu noma Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts)"


Komitejas priekšsēdētājs                                                            Ainars Vasilis

Santa Čevere 65207317