Pašvaldība Informācija presei
Jēkabpils novada ēka Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

22.jūlijā plkst.10:00, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā notiks Finanšu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                     

 1. Par darba kārtību
 2. Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Celtnieku, Auseklīša, Draudzības, Nameja, Ķieģeļu, Jaunā un Palejas iela)
 3. Par finansējuma mērķa maiņu (tilta šuvju remonts)
 4. Par finansiālu atbalstu dalībai Latvijas Politiski represēto personu salidojumā
 5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai (Sila, Cēsu, Vēju, Rīgas, Avotu, Liliju, Radžu, Zvanītāju, Tulpju un Jāņa Akurātera iela)
 6. Par finansējuma mērķa maiņu (skeitparks)
 7. Par avārijas līdzekļu piešķiršanu (Madonas iela 30A)
 8. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projektu Nr.4.2.2.0/19/I/004 “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
 9. Par Jēkabpils pilsētas sabiedriskā transporta kustības sarakstu izmaiņām
 10. Par investīciju projekta apstiprināšanu (“Multifunkcionālas, izzinošas, drošas rotaļu un mācību āra teritorijas izveide individuālām bērnu mācīšanas vajadzībām pie Zasas vidusskolas Zasā, Zasas pagastā, Jēkabpils novadā”)
 11. Par investīciju projekta noteikšanu par prioritāru ("Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā”")
 12. Par jaunu maršrutu izveidošanu Jēkabpils pilsētā
 13. Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu 
 14. Par ikmēneša pabalstu 
 15. Par ēdnīcas iekārtu  nomas maksu Viesītes izglītības iestādēs
 16. Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs strādājošo darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu nolikumā
 17. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu
 19. Informācija par Finanšu ekonomikas nodaļas pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 2021.gadā
 20. Informācijai Finanšu komitejas un avārijas līdzekļu izlietojums uz 22.07.2021.

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  Raivis Ragainis

 

Ozoliņa 65207317