Pašvaldības ēka Brīvības iela 120

Domes sēdē izskatāmie jautājumi:

1.   Par darba kārtību

2.   Izpilddirektora ziņojums

3.   Nr.191 "Par finansiālu atbalstu" (biedrība "Dzīvības koks")

4.   Nr.192 "Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ("Skudriņas", "Ezerķiķaukas 1", Vīpes pag.)"

5.   Nr.193 "Par zemes nomas līguma noslēgšanu (“Rumbiņas”, Mežāres pagasts)"

6.   Nr.194 "Par lauku zemes nomas līgumu pagarināšanu ("Zelmenis", "Rosiņas", Atašienes pag.)"

7.   Nr.195 "Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Gravu lauks”, Kūku pagasts)"

8.   Nr.196 "Par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu (Kūku pagasts)"

9.   Nr.197 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības ("Neretas 4" - 2, Vīpes pag.)"

10.   Nr.198 "Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Jēkabpils novada domes  27.01.2023. lēmumā Nr. 12“Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības”"

11.   Nr.199 "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5676 004 0016, Puķīši, Mežāres pagastā"

12.   Nr.200 "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0454, Mazbērzi, Krustpils pagastā"

13.   Nr.201 "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0464 un 5668 007 0462,  Pasile, Krustpils pagastā"

14.   N.202 "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56860050082, Jaunstuburi, Salas pagastā"

15.   Nr.203 "Par neapbūvēto zemesgabalu saraksta papildināšanu"

16.   Nr.204 "Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Viesīte)"

17.   Nr.205 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Viesīte)"

18.   Nr.206 "Par zemes domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības"

19.   Nr.207 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Laukmales", Viesītes pagasts)"

20.   Nr.208 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Krustceles", Kalna pagasts)"

21.   Nr.209 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Druķi", Kūku pagasts)"

22.   Nr.210 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Mazkrēsliņi", Rubenes pagasts)"

23.   Nr.211 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Lauki", Rubenes pagasts)"

24.   Nr.212 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Vecstrautiņi", Rubenes pagasts)"

25.   Nr.213 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Dignājas iela 11, Jēkabpils)"

26.   Nr.214 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Mazliepiņas, Elkšņu pagasts)"

27.   Nr.215 "Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas atcelšanu ("Dārzi", Mežāres pagasts)"

28.   Nr.216 "Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un lēmuma atcelšanu"

29.   Nr.217 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Viesīte)"

30.   Nr.218 "Par zemes nomas līguma pārtraukšanu"

31.   Nr.219 "Par zemes nomu (Viesīte)"

32.   Nr.220 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Dzirnavu ielas starpgabals, Jēkabpils)"

33.   Nr.221 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Ārijas Elksnes iela 10B, Jēkabpils)"

34.   Nr.222 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (Donaviņas iela 10, Jēkabpils pilsēta)"

35.   Nr.223 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Viestura iela 38B, Jēkabpils)"

36.   Nr.224 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Daugavpils iela 5A, Jēkabpils)"

37.   Nr.225 "Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas atcelšanu (Brīvības iela 19, Jēkabpils)"

38.   Nr.226 "Par pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles rīkošanu (Jūlija iela 13C, Jēkabpils)"

39.   Nr.227 "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību (Robežu iela 12, Jēkabpils)"

40.   Nr.228 "Par zemes vienības piekritību (Jēkabpils pilsēta)"

41.   Nr.229 "Par ielas nosaukuma piešķiršanu (Mazā Dzelzceļa iela, Jēkabpils)"

42.   Nr.230 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (meža cirsmas “Baltkalniņi”, Rubenes pagastā)"

43.   Nr.231 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (“Liepupe”, Rubenes pagasts)"

44.   Nr.232 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Sila iela 1-15, Zasa, Zasas pagasts)"

45.   Nr.233 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu (D/s Liesma, Ābeļu pagasts)"

46.   Nr.234 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu (“Lauka Liepas”, Dunavas pagasts)"

47.   Nr.235 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (Rubenes pagasts)

48.   Nr.236 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (“Liepas 10” - 1, Zasas pagasts)"

49.   Nr.237 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (“Ziemeļsusēja”, Ābeļu pagasts)

50.   Nr.238 "Par lēmumu atcelšanu" (“Ūdensrozes”, Kalna pagasts)

51.   Nr.239 "Par medību tiesību nodošanu (Dignājas, Ābeļu un Kalna pagastā)"

52.   Nr.240 "Par medību tiesību nomas līgumu pārslēgšanu Aknīstes pagastā"

53.   Nr.241 "Par grozījumiem Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes nolikumā"

54.   Nr.242 "Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora  vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt azartspēles atcelšanu"

55.   Nr.243 "Par maksu (kom.pak. pasta izdevumi)"

56.   Nr.244 "Par grozījumiem pirkuma līgumā, Viesītes iela 18-49, Jēkabpils"

57.   Nr.245 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu (Podvāzes 3-4, Salas pag.)"

58.   Nr.246 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 22.09.2022. lēmumā Nr.838(protokols Nr. 21,36.§) “Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu( Pils rajons 202-47, Jēkabpils, Jēkabpils novads)”."

59.   Nr.247 "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu Jēkabpilī"

60.   Nr.248 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu Jēkabpils pilsētā (Rīgas iela 216D-4)"

61.   Nr.249 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Draudzības aleja 26-22, Jēkabpils pilsēta)"

62.   Nr.250 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Ķieģeļu iela 7-13, Jēkabpils pilsēta)"

63.   Nr.251 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Slimnīcas iela 12-17, Jēkabpils pilsēta)"

64.   Nr.252 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstprināšanu (Vārzgūnes ezers, Kalna pagasts)"

65.   Nr.253 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu (Pļaviņu ūdenskrātuve, Sēlpils pagasts)"

66.   Nr.254 "Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu"

67.   Nr.255 "Par publiskas ūdenstilpes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu (“Saukas ezers”, Saukas pagasts)"

68.   Nr.256 "Par SIA “VĪGANTS” sniegtā pakalpojuma - siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa noteikšanu katlu mājai Skolas ielā 2a, Sala, Salas pagasts., Jēkabpils novads"

69.   Nr.257 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2022.gadu"

70.   Nr.258 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu" (Boksa un Kikboksa sporta klubs “VDS-K")

71.   Nr.259 "Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"(Boksa un Kikboksa sporta klubs “VDS-K")

72.   Nr.260 "Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada administratīvajā pārvaldē"

73.   Nr.261 "Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu" (SIA Gārsene 3)

74.   Nr.262 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.oktobra lēmumā Nr.1019” Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada administratīvajā pārvaldē”"

75.   Nr.263 "Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/19/I/004 “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai"

76.   Nr.264 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.04.2022. lēmumā Nr.374 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”"

77.   Nr.265 "Par nolikuma apstiprināšanu" (Sociālā dienesta nolikums)

78.   Nr.266 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem”"

79.   Nr.267 "Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"

80.   Nr.268 "Par iepirkuma veikšanu mikroautobusa iegādei un finansējumu tā iegādei"

81.   Nr.269 "Par apstrīdēto lēmumu"

82.   Nr.270 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Ievas, Elkšņu pagasts)"

83.   Nr.271 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu" (Madonas iela 26-16, Jēkabpils)

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs   Raivis Ragainis

Ivanova 27807841