Jēkabpils novada pašvaldības ēka

DARBA KĀRTĪBA

25.11.2021. plkst. 10:00Rīgas iela 150A, Jēkabpilī                                                                                         

1.   Par darba kārtību

2.   Izpilddirektora informācija

3.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (PII)

4.   Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanu

5.   Par patapinājuma līguma grozīšanu (biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs")

6.   Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.09.2021.lēmumā Nr.202 (interneta iekštīkli)

7.   Par sadarbības līguma grozījumu (Rīgas IT centrs)

8.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ("Cīrulīši", Atašienes pagasts)

9.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ("Vītoli", Atašienes pagasts)

10.   Par zemes ierīcības projekta "Loģistikas parks" Krustpils pagastā apstiprināšanu

11.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  savstarpējai robežu pārkārtošanai Variešu pagastā

12.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu (“Ziedlapas”,  Rubenes pagasts)

13.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu (D/s Veselība Nr.132, Ābeļu pagasts)

14.   Par zemes nomas līguma noslēgšanu (Dzirnavu iela 3, Aknīste)

15.   Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai Aknīstes pilsētā

16.   Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, izstrādājot  zemes ierīcības projektu (“Jaunarāji”, Aknīstes pagasts)

17.   Par zemes nomas  izbeigšanu Aknīstes pagastā

18.   Par zemes īpašumtiesību atjaunošanu  (Atpūtas iela, Jēkabpils)

19.   Par pilnvarojumu (dzīvokļu īpašnieku kopsapulces)

20.   Par finansējuma piešķiršanu monitoringa veikšanai

21.   Par zemes gabalu atsavināšanu (Smilgu iela, Jēkabpils)

22.   "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 06.04.2017. lēmumā Nr.112 “Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu""

23.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" (Mežrūpnieku iela, Jēkabpils)

24.   Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā" (Mežrūpnieku iela, Jēkabpils)

25.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

26.   Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu Jēkabpils pilsētā

27.   Par piemiņas vietas izveidi un ideju konkursa organizēšanu

28.   Par finansējumu Ziemassvētkiem

29.   Par starpgabala statusa noteikšanu

30.   "Par zemes vienības atsavināšanas ierosinājumu"

31.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Viesītes 36A, Jēkabpils)

32.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Mālu iela, Jēkabpils)

33.   Par īrnieku pārvietošanu un dzīvojamās ēkas Mežrūpnieku iela 5, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā pārbūvi

34.   Par dzīvokļa atsavināšanas piedāvājumu" (Smilšu iela, Viesīte)

35.   Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un nosaukuma piešķiršanu ("Ievas", Rites pagasts)

36.   Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (“Elkšņu skola”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Jēkabpils novads)

37.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu ("Kalnbērzi", Saukas pagasts)

38.   Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu ("Krievāres-Zemzari", Viesīte)

39.   Par nekustamā īpašuma pūcītes pārdošanu izsolē ("Pūcītes", Viesītes pagasts)

40.   Par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē (Smilšu iela, Viesīte)

41.   Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un adreses un nosaukuma piešķiršanu ("Vilciņi", Viesītes pagasts)

42.   Par nomas maksas samazinājumu

43.   Par nomas maksas samazināšanu (Smilšu iela, Viesīte)

44.   Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu (Nokaļņi)

45.   Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu (Elkšņu pagasts un Saukas pagasts)

46.   Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā (Viesīte)

47.   Par Jēkabpils novada pašvaldībai piederošo neapbūvēto zemes vienību nomas tirgus novērtējumu un izsoles procesa uzsākšanu

48.   Par dzīvokļa īpašumu atsavināšanu

49.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

50.   Par nekustamā īpašuma Jēkabpils novada Sēlpils pagastā sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un nosaukuma piešķiršanu

51.   Par nekustamā īpašuma Jēkabpils novada Sēlpils pagastā sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un nosaukuma piešķiršanu

52.   Par nekustamā īpašuma Jēkabpils novada Sēlpils pagastā sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un nosaukuma piešķiršanu

53.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu (“Mežrozītes”, Sēlpils pagasts)

54.   Par nekustamā īpašuma Jēkabpils novada Sēlpils pagastā sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un nosaukuma piešķiršanu

55.   Par zemes nomas līguma pagarināšanu Salas pagastā

56.   Par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē (Smilgu iela, Brodi, Ābeļu pagasts)

57.   Par dzīvokļa īpašuma uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā

58.   Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

59.   Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā (“Spodras”, Ancene, Asares pagasts)

60.   Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai (Mežāres pagasts)

61.   Par ceļa servitūta nodibināšanu (Variešu pagasts)

62.   Par nedzīvojamo telpu nomas līguma grozīšanu (NMPD)

63.   Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu

64.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu (Stadiona iela, Jēkabpils)

65.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu (“Stacijas laukums” Krustpils pag.)

66.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu

67.   Par dzīvojamo māju Jēkabpils novada Kūku, Krustpils un Variešu pagastos pārvaldīšanas tiesību nodošanu

68.   Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai

69.   Par atteikumu dzīvojamās telpas izīrēšanā

70.   Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un vienpusēju atkāpšanos no dzīvojamās telpas īres līguma

71.   Par zemes nomas tiesību izsoli ("Spārēni" Asares pagasts)

72.   Par zemes nomas līguma pagarināšanu Gārsenes pagastā

73.   Par zemes nomas tipveida līguma pagarināšanu Gārsenes pagastā

74.   Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam apstiprināšanu

75.   Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam apstiprināšanu

76.   Par noteikumu "Noteikumi par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem" apstiprināšanu (JND NVO)

77.   Par nolikuma "Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam"  apstiprināšanu (JND NVO projekti konkursam)

78.   Par nolikuma "Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz pieteikumus projektu līdzfinansēšanai"  apstiprināšanu (JND NVO līdzfin.proj.)

79.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Soc.nozare)

80.   Par līdzfinansējumu Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs

81.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (stipendijas)

82.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (palīdzība dzīvokļa jautājumos ārstniecības speciālistiem)

83.   Par saistošo noteikumu redakcijas precizēšanu

84.   Par pārstāvjiem darbam padomē

85.   Par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Ābeļu pagasta ciemā “Brodi”

86.   Par aizņēmumu investīciju projekta "Biržu pamatskolas sporta laukuma atjaunošana" īstenošanai

87.   Par SIA “Vīgants” sniegtā pakalpojuma - siltumapgādes tarifa paaugstināšanu

88.   Par grozījumiem Salas novada domes Administratīvās komisijas sastāvā

89.   Par finansējuma piešķiršanu savākto lapu izvešanai

90.   Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

91.   Par grozījumiem Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. lēmumā Nr. 343 "Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršrutos"

92.   Par Jēkabpils novada tūrisma informācijas centra vadītāju

93.   Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”

94.   Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.155 " Par ikgadējo darbinieku novērtēšanas veikšanu”

95.   Par sociālo garantiju piemērošanu Jēkabpils novada sociālajā dienestā un Jēkabpils novada bāriņtiesā

96.   Par finansējuma iekļaušanu 2022.gada budžetā

97.   Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" pamatkapitāla palielināšanu

98.   Par zemes nomas līgumu pagarināšanu (Gārsenes pagasts)

99.   Par Jēkabpils novada attīstības pārvaldes vadītāju

100.   Par Jēkabpils novada Izpilddirektora vietnieku

101.   Par Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītājiem

102.   Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

103.   Par Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktoru

104.   Par sadarbības līguma slēgšanu ar NVD

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs                                              Raivis Ragainis