Rīgas iela 150a

27.janvārī plkst. 10:00, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī notiks novada domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                              

1.   Darba kārtība

2.   Izpilddirektora informācija

3.   Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"  (Smilšu iela 5, Jēkabpils pilsēta)

4.   Nr. 8 "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Smilgu 11, Jēkabpils pilsēta)"

5.   Nr. 9 "Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Nameja 113, Jēkabpils pilsēta)"

6.   Nr. 10 "Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā"

7.   Nr. 11 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par brīvu cenu" (Vīpes pagasts)

8.   Nr. 12 "Par dzīvokļa  īpašuma atsavināšanu" (Kūku pag., Variešu pag.)

9.   Nr. 13 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" (Variešu pag.)

10.   Nr. 14 "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu"

11.   Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" (“Seglinieki”, Rubenes pagasts)

12.   Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Vecstrautiņi”, Rubenes pagasts)

13.   Nr. 17 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" (“Stirnas”, Rubenes pagasts)

14.   Nr. 18 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Lauki”, Rubenes pagasts)

15.   Nr. 19 "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" (“Krūmi”, “Mazkrēsliņi”, Rubenes pagasts)

16.   Nr. 20 "Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā" Aknīstes pilsēta

17.   Nr. 21 "Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu" Aknīstes pilsēta

18.   Nr. 22 "Par dzīvokļa maiņu" (Gārsenes pagasts)

19.   Nr. 23 "Par projekta -" Kapeles kapi- pilsētas vēstures liecinieks"  realizācijas termiņa pagarināšanu"

20.   Nr. 24 "Par Jēkabpils pilsētas domes 03.07.2017. lēmuma Nr. 231 "Par lēmuma pieņemšanu un amatu savienošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

21.   Nr. 25 "Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai" ( "Meža Dūņupe")

22.   Nr. 26 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Meža 21-2)

23.   Nr. 27 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Smilšu 31-39)

24.   Nr. 28 "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Pavasara iela 4A-24)

25.   Nr. 29 "Par nekustamā īpašuma pārdošanu pirmpirkuma kārtībā" (Smilšu 42A).

26.   Nr. 30 "Par lēmuma atcelšanu"

27.   Nr. 31 "Par zemes nomas līgumu izbeigšanu un noslēgšanu"(Saukas pagasts, Viesīte)

28.   Nr. 32 "Par nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu"

29.   Nr. 33 "Par nekustamā īpašuma "Pūcītes, Viesītes pag., Jēkabpils nov., pārdošanu izsolē"

30.   Nr.34 "Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” sniegtā pakalpojuma - siltumapgādes tarifa paaugstināšanu"

31.   Nr. 35 "Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai Aknīstes pagastā"

32.   Nr. 36 "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu" (Dignājas pagasts un Rubenes pagasts)

33.   Nr. 37 "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (Dignājas pagasts)

34.   Nr. 38 "Par nekustamā īpašuma „Veselība Nr.152”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē"

35.   Nr. 39 " Par nekustamā īpašuma „Meža Krūmiņi”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē"

36.   Nr. 40 "Par nekustamā īpašuma „Tālaviņas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē"

37.   Nr. 41 "Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu" (Dzelzīši, Leimaņu pagasts)

38.   Nr. 42 "Par mājas nodošanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā un pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu" ( Brīvības iela 151, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā)

39.   Nr. 43 "Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu" ("Spārēni" Asares pagasts)

40.   Nr.44 "Par Pārjaunojuma līguma slēgšanu ar Zemgales plānošanas reģionu"

41.   Nr. 45 "Par sociālā dzīvokļa īres maksu un ar tā lietošanu saistīto maksājumu daļu, kuru sedz pašvaldība"

42.   Nr. 46 "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”"

43.   Nr. 47"Par  kārtības, kādā Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem apstiprināšanu"

44.   Nr.48"Par pamatkapitāla palielināšanu"

45.   Nr. 49 "Par pastāvīgām tirdzniecības vietām"

46.   Nr. 50 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (tirdzniecība publiskās vietās Jēkabpils novadā)

47.   Nr. 51 "Par dzelzceļa pievedceļa izbūvi un finansējuma iekļaušanu 2022.gada budžetā"

48.   Nr.52 "Par ģenerālvienošanos starp  Jēkabpils  novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības  Jēkabpils novada  arodorganizāciju"

49.   Nr.53 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (sociālās garantijas pedagogiem)

50.   Nr.54 "Par ārstniecības speciālista stipendijas izmaksas atsākšanu" (Rakšte)

51.   Nr.55 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.09.2021.lēmumā Nr.225 “Par noteikumu un komisijas apstiprināšanu”"

52.   Nr.56 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.10.2021. lēmumā Nr.309 “Par pedagogu amatu vienību un darba likmju sarakstiem"

53.   Nr.57 "Par maksas pakalpojumiem" (Jēkabpils sporta centrs)

54.   Nr.58 "Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā" (Jēkabpils sporta centrs)

55.   Nr.59 "Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā" (Jēkabpils Sporta skola)

56.   Nr.60 "Par noteikumu apstiprināšanu" (Par naudas balvām izglītībā)

57.   Nr. 61 "Par grozījumiem Jēkabpils novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības reglamentā"

58.   Nr. 62 "Par publisko iepirkumu veikšanu"

59.   Nr. 63 "Par rezidenta stipendiju"

60.   Nr. 64 "Par nolikuma apstiprināšanu" (kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība)

61.   Nr.65 "Par grozījumu saistošajos noteikumos" (studiju maksa speciālistiem)

62.   Nr. 66 "Par grozījumiem Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes nolikumā"

63.   Nr. 67 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.260 "Par Jēkabpils Vēstures muzeja nolikuma apstiprināšanu""

64.   Nr. 68 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.254 "Par nolikuma apstiprināšanu"" (BJC)

65.   Nr. 69 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.256 "Par Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu""

66.   Nr. 70 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.258 "Par Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu""

67.   Nr. 71 "Par grozījumu 19.08.2021. domes lēmumā Nr.127 "Par Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" nolikuma apstiprināšanu""

68.   Nr. 72 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.264 "Par Viesītes muzeja "Sēlija" nolikuma apstiprināšanu""

69.   Nr. 73 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.257 "Par Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu""

70.   Nr. 74 "Par grozījumu 23.09.2021. domes lēmumā Nr.271 "Par Personāla vadības nodaļas reglamenta apstiprināšanu""

71.   Nr. 75 "Par grozījumu veikšanu Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmumā Nr.652 “Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu darbiniekiem”"

72.   Nr. 76 "Par Variešu sākumskolas direktoru"

73.   Nr. 77 "Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai"

74.   Nr. 78 "Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu" (Jēkabpils novada Izsoles komisija)

75.   Nr. 79 "Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu (Dzīvokļu sadales komisija)"

76.   Nr. 80 "Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu" (Koku izvērtēšanas komisijas nolikums)

77.   Nr. 81 "Par grozījumiem 23.12.21.Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.541 “Par kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai pašvaldības īpašumiem, izņemot lauksaimniecības zemi”"

78.   Nr.82 "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils novadā)

79.   Nr. 83 ""Par grozījumu Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem”"

80.   Nr. 84 "Par izlīgumu kriminālprocesā"

81.   Nr. 85 "Par Nodomu protokola slēgšanu  ar Izglītības un zinātnes ministriju"

82.   Nr. 86 "Par Jēkabpils pilsētas domes 08.03.2018. lēmuma Nr.76 (protokols Nr.7, 3§) atcelšanu daļā"

83.   Nr. 87 "Par grozījumu 23.12.2021. lēmuma Nr. Nr.644 “Par nolikuma apstiprināšanu”"

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs   Raivis Ragainis