Rīgas iela 150a

3.augustā plkst. 10:00, Rīgas ielā 150A un Jēkabpils/Microsoft Teams platformā notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde. Darba kārtība:                                                                                                             

1.   Darba kārtības apstiprināšana

2.   DARBINIEKU IESNIEGUMS "Par budžeta prioritātēm 2024.gadam"

3.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (mājokļa pabalsts)

4.   "Par saistošo noteikumu precizēšanu" (maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis)

5.   "Par nolikuma apstiprināšanu" (Sociālā dienesta nolikumā)

6.   "Par grozījumiem Jēkabpils Valsts ģimnāzijas nolikumā"

7.   "Par Jēkabpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2024.–2030. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu"

8.   "Par NVO projektu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu" (Sansusi)

9.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 2023. gada 23. marta lēmumā Nr.267 “Par Jēkabpils novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi”"

10.   "Par piekrišanu reģistrēt ārstniecības iestādi"

11.   "Par noteikumu apstiprināšanu" (Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai )

12.   "Par papildus finansējuma piešķiršanu" (Jēkabpils sporta skola)

13.   "Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai" (Ormanis)

 

Komitejas priekšsēdētājs                                                             Ainars Vasilis

Gunta Ormane  26005855