foto

4.augustā notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:
1. Par darba kārtību
2. "Par budžeta prioritātēm 2023.gadam"
3. Atskaite no Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļas. 
4. Atskaite no Jēkabpils novada administrācijas atbildīgā par autotransportu.
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” sniegtā pakalpojuma - siltumapgādes tarifa paaugstināšanu
6. Par SIA “Vīgants” sniegtā pakalpojuma - siltumapgādes tarifa noteikšanu katlu mājai Skolas ielā 2a, Sala
7. Par SIA “Vīgants” sniegtā pakalpojuma - siltumapgādes tarifa noteikšanu katlu mājām Podvāzes ielā 2a, Birži un “Līkumi”, Sēlpils pag., Jēkabpils novads
8. "Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņām"
9. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu"("Dūkste", Vīpes pag.)
10. "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" ("Neretas 4" - 4, Vīpe, Vīpes pag.)
11. "Par zemes nomas līguma pagarināšanu" ("Ļusītes", Atašienes pag.)
12. "Par pašvaldībai piekritīga zemes īpašuma sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un atsavināšanu" ("Cīruļnieki", Atašienes pag.)
13. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" ("Zesersala", Mežāres pag.)
14. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"("Roži", Mežāres pag.)
15. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" ("Nātraine", Mežāres pag.)
16. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu"("Indāres", Mežāres pag.)
17. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu" ("Medustiltiņi", Mežāres pag.)
18. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" ("Mētras", Krustpils pag.)
19. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" ("Rausis", Kūku pag.)
20. "Par zemes vienības sadalīšanu un adrešu piešķiršanu" (Daugavpils iela, Jēkabpils)
21. "Par zemes vienības sadalīšanu un adrešu piešķiršanu" (Atpūtas iela, Jēkabpils)
22. "Par starpgabala statusa piešķiršanu"
23. "Par zemes vienību piekritību" (Mēness iela , Jēkabpils)
24. "Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā" (Viesīte)
25. "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" (Viesīte)
26. "Par zemes vienību piekritību Jēkabpils novada pašvaldībai"
27. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu"( Silakrogs)
28. "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" Aknīstes pilsētas, Jēkabpils novada teritorijā.
29. "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" Jaunā iela 5, Aknīstes pilsētā.
30. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Madonas iela 91-15, Jēkabpils)
31. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Draudzības aleja 24-67)
32. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Slimnīcas 4-29, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
33. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Nameja 26-40, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
34. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Madonas 28-56, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
35. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Palejas iela 11-47, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
36. "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Jaunā iela 24-27, Jēkabpils, Jēkabpils novads)
37. "Par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā"
38. "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Audzītes”, Dunavas pagasts)
39. "Par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu"
40. "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"(“Krūmi”, Rubenes pagasts)
41. "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Meža iela 10-19, Jēkabpils)
42. "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Brīvības iela 18-5, Jēkabpils)
43. "Par lauksaimniecības zemes nomas maksu"
44. "Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (Sudrabkalni 1, Sēlpils pag.)
45. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu" (Zaļā iela 1, Sēlpils pag.)
46. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Lejassenči, Salas pag.)
47. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Pļavnieki, Salas pag.)
48. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" Klajumi, Salas pag.)
49. "Par zemes nomas līguma noslēgšanu Salas pagastā"
50. "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosacītās cenas apstiprināšanu" (Burtnieki, Salas pag.)
51. "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" (Biržu iela 3-13, Salas pag.)
52. "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu"
53. "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.452 “Par piekrišanu piesārņojošās darbības veikšanai""
54. "Par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu"
55. "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu)
56. "Par kapitāla daļu pārdošanu" (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”)
57. "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr. 197 “Par Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam apstiprināšanu”"
58. "Par zemes nomas līguma pagarināšanu"
59. "Par Jēkabpils novada domes 30.06.2022.sēdes lēmuma Nr. 13 “Par zemes nomas līguma noslēgšanu Aknīstes pagastā" atcelšanu un zemes nomas noslēgšanu nekustamajam īpašumam" “Puķītes”, Aknīstes pagastā
60. "Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu"(Grantskalni, Leimaņu pagasts)
61. "Par paredzētās darbības akceptēšanu" (Gallusman, Krustpils pagasts)
62. "Par 24.02.2022. lēmuma Nr. 110 “Par piedalīšanos Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektu atlasē” atcelšanu"
63. "Par deleģēšanas līguma slēgšanu" (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu)