Informācija presei Jēkabpils novads
Jēkabpils novada pašvaldība

6.janvārī plkst. 09:00 attālināti, ZOOM platformā, notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības  jautājumu komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                               

1.   Par darba kārtību

2.   Par finansiālu atbalstu 

3.   Par pieteikumu finansējumam 

4.   Par termiņa pagarināšanu 

5.   Par ārstniecības speciālista stipendijas izmaksas atsākšanu 

6.   Par grozījumu saistošajos noteikumos (studiju maksa speciālistiem)

7.   Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 28.10.2021. lēmumā Nr.309 “Par pedagogu amatu vienību un darba likmju sarakstiem

8.   Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 23.09.2021.lēmumā Nr.225 “Par noteikumu un komisijas apstiprināšanu”

9.   Par Pārjaunojuma līguma slēgšanu ar Zemgales plānošanas reģionu

10.   Par īres un komunālo maksājumu atlaidēm sociālo dzīvokļu īrniekiem 2022. gadā

11.   Par maksas pakalpojumiem (Jēkabpils sporta centrs)

12.   Par noteikumu apstiprināšanu (Par naudas balvām)

13.   Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā (Jēkabpils sporta centrs)

14.   Par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā (Jēkabpils Sporta skola)

15.   Par ģenerālvienošanos starp  Jēkabpils  novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības  Jēkabpils novada  arodorganizāciju

16.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (sociālās garantijas pedagogiem)

17.   Par Sporta centra un Multihalles darbību 2022.gadā

Komitejas priekšsēdētājs     Līga Kļaviņa

Ormane 65207322

 

6.janvārī plkst. 13:00 attālināti, ZOOM platformā, notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                                               

1.   Darba kārtība

2.   Par pamatkapitāla palielināšanu

3.   Par izsoles noteikumu apstiprināšanu (Smilgu 11, Jēkabpils pilsēta)

4.   Par  kārtības, kādā Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu amatpersonas un darbinieki rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem apstiprināšanu

5.   Par tiesību piešķiršanu un atļaujas (administratīvā akta) izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā

6.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par brīvu cenu (Vīpes pagasts)

7.   Par dzīvokļa  īpašuma atsavināšanu (Kūku pag., Variešu pag.)

8.   Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā (Variešu pag.)

9.   Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

10.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā (“Seglinieki”, Rubenes pagasts)

11.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu (“Vecstrautiņi”, Rubenes pagasts)

12.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā (“Stirnas”, Rubenes pagasts)

13.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu (“Lauki”, Rubenes pagasts)

14.   Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanu (“Krūmi”, “Mazkrēsliņi”, Rubenes pagasts)

15.   Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā

16.   Par dzīvojamā telpas īres līguma pagarināšanu

17.   Par dzīvokļa maiņu

18.   Par Jēkabpils pilsētas domes 03.07.2017. lēmuma Nr. 231 "Par lēmuma pieņemšanu un amatu savienošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu

19.   Par grozījumiem 23.12.21.Jēkabpils novada domes lēmumā Nr.541 “Par kritērijiem nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai pašvaldības īpašumiem, izņemot lauksaimniecības zemi”

20.   Par nolikuma apstiprināšanu (kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība)

21.   Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” sniegtā pakalpojuma - siltumapgādes tarifa paaugstināšanu

22.   Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai ( "Meža Dūņupe")

23.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Meža 21-2)

24.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Smilšu 31-39)

25.   Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu (Pavasara iela 4A-24)

26.   Par nekustamā īpašuma pārdošanu pirmpirkuma kārtībā (Smilšu 42A).

27.   Par lēmuma atcelšanu

28.   Par zemes nomas līgumu izbeigšanu un noslēgšanu (Saukas pagasts, Viesīte)

29.   Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai Aknīstes pagastā

30.   Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu (Dignājas pagasts un Rubenes pagasts)

31.   Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Dignājas pagasts)

32.   Par nekustamā īpašuma „Veselība Nr.152”, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

33.   Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (Dzelzīši, Leimaņu pagasts)

34.   Par nekustamā īpašuma „Meža Krūmiņi”, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

35.   Par nekustamā īpašuma „Tālaviņas”, Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā, pārdošanu izsolē

36.   Par mājas nodošanu dzīvokļu īpašnieku valdījumā un pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu ( Brīvības iela 151, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā)

37.   Par pastāvīgām tirdzniecības vietām

38.   Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (tirdzniecība publiskās vietās Jēkabpils novadā)

39.   Par dzelzceļa pievedceļa izbūvi un finansējuma iekļaušanu 2022.gada budžetā

40.   Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu ("Spārēni" Asares pagasts)

41.   Informācija Attīstības un tautsaimniecības komitejai no SIA "Jēkabpils ūdens"

42.   SIA”Pils rajona Namu pārvalde” atskaite par pakalpojuma parādu uz 01.12.2021.
 

Komitejas priekšsēdētājs   Ainars Vasilis

Ivanova 65207317