ERAF logo

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 24.jūlijā parakstīja vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk- CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ( turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Drīzumā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu objektā Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī.

Saskaņā ar izstrādāto 2019.gada  SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ būvprojektu “Dzīvojamās mājas pārbūve, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī” ir paredzēta ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošana, pielāgojot to pilngadīgām personu ar GRT, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, dzīvošanas vajadzībām atbilstoši MK noteikumu Nr.871 prasībām.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēta divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tiks veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un durvju nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, ēkas inženiersistēmu pārbūve un iekštelpu atjaunošana. Tiks nodrošināta vides pieejamība, ievērojot LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" vides pieejamības noteikumus un “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem”.

Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona DI plānu 2017.-2020.gadam, šī Projekta ietvaros, Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī tiks izveidota grupu dzīvokļu māja personām ar GRT- 16 vietas, kuras paredzētas tikai DI plānā noteiktajai mērķa grupai.

Izveidotajā infrastruktūrā būs iespēja nodrošināt sabiedrībā balstītus pakalpojumus tikai personām ar GRT, tajā skaitā tiem, kuri 9.2.2.1.pasakuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros pāries no valsts ilgstošās aprūpes institūcijas uz dzīvi pašvaldībā; personām ar GRT, kuras dzīvo pašvaldībā un līdz šim nav saņēmušas nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, bet ir iekļautas mērķa grupā; kā arī līdzšinēji pašvaldībā dzīvojošām personām ar GRT, kuras jau pirms tam ir saņēmušas kādu no sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, bet turpmāk saņems jaunus un papildinošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Tiks ievēroti MK noteikumi Nr.338 ''Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem'' attiecībā arī uz koplietošanas telpām.

Pārbūve un labiekārtošana tiks veikta atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, ņemot vērā LM vadlīnijas par vides pieejamības nodrošināšanu un normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Ēkas pirmā stāva ietvaros un teritorijā tiks nodrošināta iespēja brīvi pārvietoties cilvēkam ratiņkrēslā, tiks izbūvēti neslīdoša cietā seguma celiņi ar marķējumu, atpūtas soliņi pielāgoti cilvēkiem ar invaliditāti un ērti lietojumā. Telpās un teritorijā tiks paredzēti risinājumi vājredzīgiem cilvēkiem.

Ēkas pirmajā stāvā tiks nodrošināta ratiņkrēslu lietotājiem pieejamas tualetes. Kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens tiks uzsvērts ar kontrastējošas krāsas joslu. Uz margas katrā stāvā tiks paredzēts taktilais apzīmējums.

Projekta ietvaros ēkā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiks reģistrēts viens pakalpojums – viena grupu māja ar 16 vietām.

Projekta ietvaros plānotie būvdarbi šajā objektā attiecas tikai uz telpām, kas paredzētas DI plānā norādītajām mērķa grupām.

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība