Ēka Rīgas ielā 150A

28.septembra Jēkabpils novada domes sēdē dome nolēma pašvaldības 2024.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai izveidot Budžeta komisiju. Komisija izveidota šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs  - domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis; komisijas priekšsēdētāja vietnieks  - izpilddirektors Uldis Skreivers; komisijas loceklis – domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks; komisijas loceklis – domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags; komisijas loceklis – domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars; komisijas loceklis - Attīstības un tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis; komisijas loceklis – deputāts Aivars Kraps; komisijas loceklis – deputāts Leonīds Salcevičs; komisijas loceklis – deputāts Edvīns Meņķis; komisijas loceklis – deputāts Valdis Vizulis; komisijas loceklis – deputāts Kaspars Štolnieks; komisijas loceklis –  izpilddirektora vietniece Anita Moskovska un komisijas loceklis – Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja Gita Kalniete. Sēdē tika apstiprināts arī Budžeta komisijas reglaments. Komisijas galvenie uzdevumi ir izskatīt un sniegt atzinumus par 2024.gada budžeta pieprasījumiem, kā arī pieņemt lēmumu par pieprasījuma reģistrāciju iekļaušanai budžeta projektā.
 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa