ERAF

Pirmdien, 10.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika preses konference, lai informētu mediju pārstāvjus par plānoto būvdarbu gaitu, termiņiem un ar būvdarbiem saistītajiem satiksmes ierobežojumiem projekta „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija” ietvaros.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps, atklājot preses konferenci, uzsvēra, ka šis Jēkabpils pilsētai ir līdz šim nozīmīgākais un transporta kustības organizēšanas ziņā sarežģītākais ielu rekonstrukcijas projekts. Bet ņemot vērā būvnieku darba kvalitāti iepriekšējā šī projekta īstenošanas posmā, varam būt droši, ka plānotie būvdarbi tiks paveikti noteiktajā laikā un jau septembra beigās pilsētas iedzīvotāji varēs pārvietoties pa jaunu, rekonstruētu ceļa posmu. Neērtības ir neizbēgamas, bet projekta rezultātā pilsētas centrālā iela tiks ievērojami sakārtota.

SIA „Saldus ceļinieks” atbildīgais būvdarbu vadītājs Edgars Brūveris informēja, ka jau 10. martā ir uzsākti sagatavošanās darbi būvniecības uzsākšanai un ceļa zīmju izvietošana. 12. martā stāsies spēkā transporta kustības ierobežojumi saskaņā ar transporta kustību regulējošām shēmām.

Būvdarbi tika uzsākti vienlaicīgi Vienības un Kurzemes ielās. Ventas un Kurzemes ielas krustojumā tika nofrēzēts būvdarbu veikšanai paredzētais asfalta posms un veikta pazemes komunikāciju izbūve. Satiksme šajā posmā tika organizēta pa vienu joslu un to regulēs luksofors. Šajā posmā darbus  veica līdz 18.aprīlim.

Rīgas ielā pie tilta līdz 18.aprīlim tika veikti būvdarbi ceļa posmam no Rīgas puses, savukārt no 18.aprīļa līdz 23. maijam – ceļa posmam no Daugavpils puses. Šajos posmos satiksmi regulēja ceļa zīmes.

Izbūvējot jauno apļveida krustojumu, Vienības un Brīvības ielas krustojumā, satiksmes kustība pa Brīvības ielu netika ierobežota. Bija slēgta piebraukšana būvdarbu zonai no Draudzības alejas, A.Pormaļa un Zemgales ielas puses. Vienības ielas posmā no Brīvības ielas līdz apļveida krustojumam pie autoostas darbi tika veikti sākotnēji vienā ceļa joslā un pēc tam otrā. Būvdarbus  veica līdz 6.jūnjam. Šajā posmā tika atļauta tikai sabiedriskā un operatīvā transporta kustība.

Būtiskākas neērtības iedzīvotājiem bija no 15.aprīļa, kad būvdarbu veikšanai tika slēgta viena tilta josla. SIA „Rīgas tilti” tehniskais direktors Guntis Briedis informēja, ka uz tilta būvdarbus plānots veikt divos posmos. Pirmais posms - no 15.aprīļa līdz 1. jūnijam, otrais – no 1.jūnija līdz 15. jūlijam. Kopumā trīs mēnešu garumā. Galvenie darbi - laidņu konstrukcija tīrīšana un krāsošana, tilta hidroizolācijas daļēja atjaunošana, brauktuves rekonstrukcija, ietves izbūve, margu atjaunošana, apgaismojuma izbūve u.c. Uz tilta laika posmā no 07:00 – 19:00 satiksmi regulēs SIA „KMK projekts” satiksmes regulatori, savukārt pārējā laikā – luksofori.

„Jēkabpils autobusu parka” direktora vietnieks pārvadājumu jautājumos Ivans Lavrinovičs sacīja, ka līdz būvdarbu uzsākšanai uz tilta t.i līdz 15. aprīlim, nav paredzētas būtiskas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Vienīgā izmaiņa ir pieturas „Kurzemes iela” pagaidu pārcelšana par 50 – 60 metriem uz priekšu.

Sarežģītāka situācija bija sākot ar 15. aprīli. Visu maršrutu autobusiem, izņemot 3.maršrutu, bija mainīts kustības saraksts. Pašlaik „Jēkabpils autobusu parka” speciālisti strādā ar pilsētas skolām pagaidu autobusu kustības sarakstu sastādīšanai, lai maksimāli pielāgotos mācību stundu grafikam.

A.Kraps uzsvēra, ka ir veiktas sarunas ar SIA „KMK projekts” satiksmes regulatoriem, lai vienotos, ka sabiedriskajam transportam, regulējot kustību, tiek dota priekšroka.

Būvniecības darbu veicēji aicināja iedzīvotājus uzmanīgi sekot līdzi satiksmi regulējošām ceļa zīmēm un būt iecietīgiem pret ierobežojumiem būvdarbu laikā.

Skat. pievienotās transporta kustību regulējošās shēmas.

Informācijai: būvdarbi tiek veikti projekta „Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija” ietvaros. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 7 363 972 EUR, no kuriem ERAF finansējums 6 079 695 EUR, Valsts budžeta dotācija ir  220 919 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 1 063 358 EUR, projektā neiekļautās, bet ar projektu saistītās izmaksas ir 166 571 EUR. Projekta ilgums 36 mēneši: no 05.07.2012. līdz 31.12.2014.