Erasmus+ Zasā

2021. gada 20. un 21. oktobrī Erasmus+ projekta “The Knowledge of Languages - a World without Borders” nr. 2020-1-LV01-KA201-077558 ietvaros Zasas vidusskola organizēja starptautiskas apmācības “Cooperation between parents and teachers in the educational process” (“Vecāku un pedagogu sadarbību bērnu izglītošanas procesā”). Apmācībās attālināti piedalījās partneri no Norvēģijas, Čehijas, Rumānijas, taču klātienē pievienojās partneri no Turcijas.

Apmācību pirmajā dienā, 20. oktobrī, projekta partneri no Anamūras pašvaldības izglītības pārvaldes (Turcija) ieradās Zasas pagastā, kur tos sagaidīja un uzrunāja Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos – Aivars Vanags. Projekta partneri no Norvēģijas, Rumānijas, Čehijas un ieinteresētās Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes, to vecākiem turpmākajās dienas aktivitātēs pieslēdzās attālināti. Dalībnieki klausījās lekciju par vecāku un pedagogu sadarbību (Centrs Dardedze – Vineta Āboliņa), Zasas vidusskolas sagatavoto prezentāciju par izglītības sistēmu Latvijā ( Baiba Gabranova) un pozitīvo pieredzes stāstu par vecāku un pedagogu sadarbību no PII “Zvaniņš” vadītājas Silvijas Bērziņas. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, dienas noslēgumā 6 pārstāvji no Turcijas devās apskatīt Zasas vidusskolas un Rubenes pamatskolas pirmsskolas grupu āra infrastruktūru.

21. oktobrī, ņemot vērā izsludināto “lokdaunu” Latvijā, visi dalībnieki piedalījās attālināti, tostarp viesi no Turcijas. Otrā apmācību diena tika aizvadīta daloties pieredzē par vecāku un pedagogu sadarbību partnervalstīs, tika iekļauts viedoklis, pētījuma dati arī no vecāku skatu punkta. Apkopojot gūtās zināšanas apmācībās, noslēgumā partneriem piedalījās dizaina domāšanas darbnīcā, ko vadīja eksperts Toms Galiņš. Darbs notika jauktās grupās, kurās tika pārstāvētas dažādas valstis, aktīvi līdzdarbojās arī vecāki. Darbnīcas rezultātā dalībnieki atklāja jaunas metodes kā turpmāk veicināt vecāku un pedagogu sadarbību bērnu izglītošanas procesā.

Projekta “The Knowledge of Languages - a World without Borders” mērķis – integrētā veidā veicināt interesi par svešvalodu apguvi bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, veicināt vecāku interesi un iesaisti bērnu izglītības procesos, kā arī iegūt un dalīties pieredzē par svešvalodu apguvi projektā iesaistītajās valstīs.

Projekta realizācijas laiks: 01.11.2020 – 31.10.2022. Projekta kopējās izmaksas sastāda 109.912,00 EUR, tai skaitā Zasas vidusskolas budžeta daļa – 30.475,00 EUR. Erasmus+ programmā projektu 100% līdzfinansē Eiropas Savienība.