Sociālie projekti
Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022 iedzīvotāju viedokļu apkopojums

2022. gadā Sabiedrības integrācijas fonds rīkoja konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022”. Pēc konkursā izmantotā vērtēšanas algoritma rezultātiem Jēkabpils novada pašvaldība ieguva 252,27 punktus. Konkursa ietvaros iedzīvotājiem bija iespēja sniegt savu viedokli - norādīt labās lietas pašvaldībā un vērst uzmanību uz to, kas vēl būtu jāuzlabo, lai novads kļūtu ģimenēm draudzīgāks.

Pagājušā gada konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” augstākais pašvaldības saņemto punktu skaits Latvijā bija 381,86. To ietekmēja iesniegto datu apjoms un kvalitāte, kā arī nodrošinātais atbalsts ģimenēm ar bērniem. Jēkabpils novada pašvaldības dati, kas pieejami ikvienam iedzīvotājam, skatāmi programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" tīmekļvietnē: https://vietagimenei.lv/pasvaldibas/jekabpils-novada-pasvaldiba/ .

Paralēli  konkursa  vērtēšanai  ikvienam  Latvijas  iedzīvotājam  bija  iespēja  balsot  par Ģimenei draudzīgākajām pašvaldībām, tās vērtējot skalā 1 - 5, kur 5 bija augstākais novērtējums. Jēkabpils  novada  pašvaldība saņēma vērtējumu  4,2.

Iedzīvotāji aptaujas anketās Jēkabpils novadā atzinīgi vērtēja tādas lietas kā:

 • Bezmaksas ēdināšana izglītības iestādēs (līdz pat 6. klasei + mērķa grupas)
 • Atmaksāts transports nokļūšanai uz skolu
 • Plašs un pieejams pirmsskolas izglītības iestāžu tīkls
 • Dāvanu paciņas bērniem Ziemassvētkos
 • Plašas interešu izglītības iespējas
 • Pabalsti bērnam piedzimstot un uzsākot skolas gaitas
 • Stipendijas studentiem
 • Atbalsts audžuģimenēm
 • Krīzes centrs grūtības nonākušām ģimenēm
 • Atbalsta programma bērniem ar īpašām vajadzībām
 • Atbalsts jauniešiem organizēties un rīkot pasākumus
 • Pieejami dažādi kultūras un sporta pasākumi
 • Plaša sporta infrastruktūra
 • Plašas bibliotēku sniegtās iespējas 
 • Pievērsta īpaša uzmanība atkritumu šķirošanai

Lai Jēkabpils novads kļūdu ģimenēm draudzīgāks, iedzīvotāji vērsa uzmanību uz tādām lietām kā, piemēram:

 • Bērnu laukumi, aktīvās atpūtas vietas jauniešiem Jēkabpils labajā krastā un novada pagastu centros
 • Vides pieejamība bērnu un invalīdu ratiņiem
 • Dežūrgrupiņu pieejamība pirmsskolas iestādēs vasarā
 • Lielāks atbalsts ģimenēm arī ar 1 vai 2 bērniem, personām bez trūcīgā statusa
 • plašāks "3+ Ģimenes kartes" sniegto pakalpojumu loks
 • Brīvpusdienas izglītības iestādēs visiem
 • Ceļu, ielu, iekšpagalmu infrastruktūra
 • Vairāk pastaigu takas, gājēju celiņi, trotuāri, veloceliņi
 • Pašvaldības dzīvokļu stāvoklis
 • Peldbaseina pieejamība
 • Pie ūdens publiski pieejamo vietu skaits
 • Vairāk sabiedriskās tualetes
 • Graustu, bīstamo rotaļu elementu un objektu nojaukšana
 • Autostāvvietu pieejamība
 • Ārstu pieejamība bērniem, vairāk speciālistu
 • Vairāk pakalpojumu bērniem ar īpašām vajadzībām
 • Veidot Ģimeņu konsultācijas centru
 • Veidot Zinātnes centru

Paldies novada iedzīvotājiem par labajiem vārdiem, paldies par viedokli un norādēm uz trūkumiem! Lai 2023. gads ir piepildīts ar jaunām iecerēm, kas veicina ģimenēm draudzīgāku vidi pašvaldībā!