Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par nekustamo īpašumu piešķir pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā”

Atvieglojumus piemēro bez personas iesnieguma

Personām, kurām ar Jēkabpils Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās personas statuss

90 %apmērāno aprēķinātā nodokļa par dzīvojamām ēkām, dzīvokļa īpašumu un zemi.

Personām, kurām ar Jēkabpils Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās personas statuss

70 %apmērāno aprēķinātā nodokļa par dzīvojamām ēkām, dzīvokļa īpašumu un zemi.

Personām, kurām taksācijas gada 1.janvārī ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem vai 24 gadiem

50 %apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu, kurā deklarēta dzīvesvieta vienam no vecākiem kopā ar vismaztrim bērniem un piekritīgo zemi.

Atvieglojumus piemēro, pamatojoties uz personas iesniegumu

Personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa

50%apmērā no aprēķinātā nodokļa par individuālo dzīvojamoēku, kurā deklarēta dzīvesvieta no iepriekšējā gada 1.janvāra un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Personām, kuras taksācijas gada 1.janvārī vecākas par 70 gadiem

50%apmērā no aprēķinātā nodokļa par individuālo dzīvojamo ēku, kurā deklarēta dzīvesvieta no iepriekšējā gada 1.janvāra un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Politiski represētām personām

50%apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu un zemi, kuras netiek izmantotas saimnieciskā darbībā.Iesniegums jāiesniedz taksācijas gada laikā.

Personām, kuru dzīvojamā māja pieslēgta centralizētai ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmai

25% apmērā no aprēķinātā nodokļa par individuālo dzīvojamo ēku, kurā deklarēta dzīvesvieta un zemi. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.

Personām, kuru īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 “Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs”teritorijā

25% vai 50% vai 70% vai 90%apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām, kaspieejamas sabiedrībai no publiskās ārtelpas un veikta to atjaunošana, restaurācija vai pārbūve. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.

Personām, kuru audžuģimenē ar bāriņtiesas lēmumu ievietots viens vai vairāki bērni, vai personām, kuru aizbildnībā atrodas viens vai vairāki bērni

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu, kurā deklarēta dzīvesvieta personai kopā ar bērniem un piekritīgo zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Personām, kuras ir Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par dzīvojamo ēku, dzīvokļa īpašumu, kurā deklarēta dzīvesvieta no iepriekšējā gada 1.janvāra un piekritīgo zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

     

Saimnieciskās darbības veicējam par īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām

50% apmērāno aprēķinātā nodokļa par ēkām, ja investēti līdzekļi ražošanā un strādājošo skaits divu gadu periodā nav samazināts. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Saimnieciskās darbības veicējam, kuram juridiskā adrese reģistrēta Jēkabpilī un  īpašumā esošajās  ēkās veic uzņēmējdarbību(izņemot azartspēļu org. un telpu iznomāšanu) un nodarbina vismaz sešas Jēkabpilī deklarētas personas.

25 % apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām.Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš vasaras sezonā ne mazāk kā divus mēnešus nodarbinavismaz trīs Jēkabpils vispārizglītojošo skolu izglītojamos

25% vai 50% apmērāno aprēķinātā nodokļa par ēkām un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.septembrim.

Saimnieciskās darbības veicējam par jaunuzceltu vai pārbūvētu ēku, kas nodota ekspluatācijā un tiek izmantota uzņēmējdarbības veikšanai (izņemot azartspēļu org., vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un telpu iznomāšanu)

25% vai 50% vai 70% apmēŗā no aprēķinātā nodokļa par ēkām. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.

Saimnieciskās darbības veicējam, kurš veic uzņēmējdarbību (izņemot telpu iznomāšanu, azartspēļu org.) sev piederošajā īpašumā, kas robežojas ar ielu, kurā notiek ielas rekonstrukcijas darbi

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām. Iesniegums jāiesniedz trīs mēnešu laikā pēc tam, kad faktiski uzsākti ielas rekonstrukcijas darbi.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un, kura veiclabvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību

90% apmērā no aprēķinātā nodokļa nodokļa par īpašumā vai nomā esošām ēkām un zemi. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Fiziskai vai juridiskai personai pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanasdaudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām

50% apmērā no aprēķinātā nodokļa par ēkām. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.jūlijam.

Biedrībai vai nodibinājumam

90% apmērāno aprēķinātā nodokļa par Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kurš izmantots biedrības darbības nodrošināšanai. Iesniegums jāiesniedz līdz taksācijas gada 15.decembrim.

Vairāk informācijas Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Saistošie noteikumi.

Jautājumu gadījumā zvanīt Finanšu ekonomikas nodaļai pa telefonu: +371 65207424, +371 65207312.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Finanšu ekonomikas nodaļa