foto

Jēkabpils novada dome izsludina konkursu uz ģimenes (vispārējās prakses) ārsta rezidenta stipendiju.

Uz stipendiju var pretendēt, ja:

  • pretendents ir rezidents un apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti kā pamatspecialitāti saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā;
  • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  • pretendents pārvalda valsts valodu;
  • pretendents apliecina gatavību izveidot ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē nostrādāt vismaz 3 gadus.

Pretendentiem, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus);
  • izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts: studiju fakts, apgūstamā specialitāte un rezidentūras uzsākšanas un beigu termiņš;
  • sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;
  • rekomendācija vai raksturojums no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;
  • pašrocīgi parakstīts apliecinājums izveidot ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā un šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē nostrādāt vismaz trīs gadus;
  • svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums valsts valodā.

Priekšrocība saņemt stipendiju ir tiem pretendentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, bet, ja šādi pretendenti ir vairāki, tad tam, kuram ir augstākā vidējā atzīme.

Stipendijas pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 4.februārim plkst.15.00.

Dokumentus var iesniegt: Jēkabpils  novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai iesniegumu iesniedzot elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@jekabpils.lv vai arī, ja stipendijas pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, iesniegumu var iesniegt, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi pa tālr. 65207054 vai e-pastuizglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv

Konkurss tiek rīkots saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2021.gada 23.decembra lēmumu Nr. 639 apstiprināto nolikumu  “Kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti”,  kas pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.jekabpils.lv/lv/domes-lemumi