Jēkabpils novada domes ēka Brīvības ielā 120 Jēkabpilī

22.septembra Jēkabpils novada domes sēdē pašvaldības 2023.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai deputāti lēma izveidot Budžeta komisiju.

Komisija izveidota šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs  - domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks  - izpilddirektors Uldis Skreivers, kā arī vairāki komisijas locekļi –vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags, vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, deputāte Aija Bojāre, deputāts Aivars Kraps, deputāts Mārtiņš Svilis, deputāts Leonīds Salcevičs, izpilddirektora vietniece Anita Moskovska, Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja Gita Kalniete.

Sēdē apstiprināts arī Budžeta komisijas reglaments. Budžeta komisijas galvenie uzdevumi ir izskatīt un sniegt atzinumus par 2023.gada budžeta pieprasījumiem, pieņemt lēmumu par pieprasījuma reģistrāciju iekļaušanai budžeta projektā.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa