Izglītība

2023. gada 9. septembrī stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.30 “Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā”. Jēkabpils novada dome saistošos noteikumus apstiprināja 2023. gada 24. augustā.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt kvalificētu ārstniecības speciālistu piesaisti Jēkabpils novadā.

Kas var saņemt atbalstu?

Studenti, kuri studē rezidentūrā Latvijas valsts akreditētā izglītības iestādē un apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm.

Kādi ir nosacījumi?

  • pretendents apgūst kādu no Jēkabpils novada domes noteiktajām atbalstāmajām ārstniecības specialitātēm;
  • pretendenta sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  • pretendents apliecinājis gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanu maksāta mācību maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

Kā var pieteikties?

Pretendents, kurš pretendē uz studiju maksas piešķiršanu, SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" iesniedz šādus dokumentus:

  • pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, izglītības iestāde (attiecīgi norādot kontaktpersonu adresi, valsti, tālruņus), fakultāte, rezidentūras programmas nosaukums (iegūstamā specialitāte) un rezidentūras uzsākšanas un beigšanas datums;
  • izziņu no izglītības iestādes, kurā norādīts fakts par studijām rezidentūrā, norādot iegūstamo specialitāti, rezidentūras sākuma un beigu datums, noteiktās studiju maksas samaksas termiņi un apmērs;
  • sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu;
  • pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils novada domes izveidotajām iestādēm studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanas periodu ir maksāta studiju maksa, trīs gadus normālu darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas tiks paredzēts darba līgumā.

Tālākais process

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" apkopo un iesniedz pašvaldībai dokumentus lēmuma pieņemšanai par studiju maksas piešķiršanu. Lēmumu par studiju maksas izmaksas piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada dome. Dome piešķir dotāciju SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" studiju maksas izmaksai budžetā paredzētajā apmērā. Studiju maksa pretendentam tiek piešķirta uz visu rezidentūras laiku un tiek noteikta atbilstoši izglītības iestādes noteiktajai maksai. No piešķirtās studiju maksas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek ieturēti noteiktie obligātie nodokļu maksājumi.

Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par studiju maksas piešķiršanu pretendents un izglītības iestāde slēdz līgumu ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" par studiju maksas izmaksu.

Pretendents, par kuru tiek maksāta studiju maksa, katru gadu līdz 5. oktobrim iesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca":

  • izglītības iestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina viņa sekmes ar vidējo vērtējumu ne zemāku par 7 ballēm;
  • izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina faktu par rezidentūras turpināšanu attiecīgajā specialitātē, par kuru tiek maksāta studiju maksa.

Studiju maksas saņēmējam, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.), jāiesniedz SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" rakstisks iesniegums studiju maksas pagaidu pārtraukšanai.

Ar saistošajiem noteikumiem pilnā apmērā var iepazīties tīmekļa vietnēs likumi.lv un jekabpils.lv

 

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikto, Jēkabpils novada domei tika uzlikts par pienākumu pārskatīt līdz 2021. gada 1. jūlijam izdotos saistošos noteikumus un līdz ar to Jēkabpils novada dome 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā", kas tika izstrādāti par pamatu ņemot Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā".

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Pašvaldību likums, kā rezultātā spēku ir zaudējuši Jēkabpils novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā", bet saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 6. punktu ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam tie var tikt piemēroti, ciktāl tie nav pretrunā ar Pašvaldību likumu. Tāpat Pārejas noteikumu 6. punktā it noteikts, ka pašvaldība izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši Pašvaldību likumā ietvertajam pilnvarojumam, līdz ar to Jēkabpils novada domei atkārtoti jāizvērtē saistošie noteikumi un jāizdod tie no jauna.

Līgumi par studiju maksas izmaksu, kas noslēgti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils pilsētā" vai saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.18 "Saistošie noteikumi par studiju maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei Jēkabpils novadā" ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.