Bērni minās uz āra trenažieriem Rubeņos

Sakarā ar biedrības “Lauku partnerība Sēlija” izsludināto LEADER projektu konkursa 10. kārtu Jēkabpils novada pašvaldība ir sagatavojusi vairākus projektu pieteikumus aktīvās atpūtas zonu un rotaļu laukumu izveidei novadā. Projektu pieteikumi bija jāiesniedz līdz 2022. gada 18. janvārim.

 

Projekts “Šķēršļu taka Zīlānu ciemā, Kūku pagastā, aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai”

Projektā plānots izbūvēt šķēršļu konstrukciju taku aktivitātēm brīvā dabā 5-14 gadu veciem bērniem Jēkabpils novada Kūku pagasta Zīlānu ciemā. Taka atradīsies brīvi pieejamā vietā, publiskā infrastruktūrā ciemata centrā – tās tiešā tuvumā atrodas brīvdabas estrāde “Mārdadzis”, āra sporta laukumi un trenažieri. Projekta īstenošanas rezultātā tiks dažādotas brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu iespējas vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, īpaši ģimenēm ar bērniem.

Projekta indikatīvās izmaksas sastāda EUR 33000,00, no tā plānotais Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – EUR.24300,00 Pašvaldības budžeta līdzfinansējums  projektā 8700,00EUR, no kurām EUR 2700,00 jeb 10 % ir attiecināmās izmaksas un EUR 6000,00 ir neattiecināmās izmaksas.

 

Projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu labiekārtošana Sēļu parkā, Aknīstē”

Projektā plānots pilnveidot bērnu un jauniešu atpūtas laukumu Aknīstē, Sēļu parkā, kas ir viena no iedzīvotāju apmeklētākajām vietām pilsētā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta tūrisma attīstība, kā arī pilnveidota infrastruktūra ģimenēm ar bērniem, veicinot līdzsvarotu un iedzīvotāju interesēm atbilstošu pašvaldības teritorijas attīstību.

Projekta indikatīvās kopējās plānotās izmaksas EUR 43504,78, no tām plānotais Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs 90% - EUR 24300,00, pašvaldības līdzfinansējuma attiecināmās izmaksas sastāda EUR 2700,00 (10%) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un EUR 16504,78 sastāda neattiecināmās izmaksas.

 

Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izbūve “Jaunviesturos””

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt bērnu rotaļu laukumu “Jaunviesturos” Salas ciemā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā.

Projekta iesniegšanai sagatavota būvniecības izmaksu lokālā tāme. Projekta indikatīvās kopējās plānotās izmaksas EUR 36101,26, no kurām attiecināmās izmaksas EUR 27000,00.  no tām plānotais Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām – EUR 24300,00  jeb 90 % no attiecināmām izmaksām. Pašvaldības budžeta  finansējums -  EUR 11801,26, no kura EUR 2700,00 jeb 10 % ir attiecināmās izmaksas un EUR 9101,26 ir neattiecināmās izmaksas.

 

Projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Jēkabpils novada Cīruļu ciemā”

Projektā plānots labiekārtot aktīvās atpūtas vietu Jēkabpils novada Cīruļu ciemā, Rites pagastā, papildinot to ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu.

Projekta indikatīvās kopējās izmaksas sastāda EUR 27000,00, no tā plānotais Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām - EUR 24300, pašvaldības budžeta  līdzfinansējums projektā – EUR  2700,00 jeb 10 % ir attiecināmās izmaksas.

 

Tāpat Jēkabpils novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu skatu platformas izveidei Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas ciemā. Projekta indikatīvās kopējās izmaksas sastāda EUR 32 003,66, no tā plānotais Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām - EUR 24300, pašvaldības budžeta  finansējums projektā – EUR 7703,66, no kura EUR 2700,00 jeb 10 % ir attiecināmās izmaksas un EUR 5003,66 ir neattiecināmās izmaksas.

 

Lai saņemtu finansējumu, projekti ir 100%  jāpriekšfinansē, tas nozīmē, ka fonda finansējumu ieskaita pēc projekta pabeigšanas.

Jēkabpils novada dome 2021. gada 23. decembra sēdē nolēma iesniegt un atbalstīt projektu īstenošanu un apstiprināt indikatīvās kopējās plānoto projekta izmaksas. Projektu atbalsta gadījumā tiks paredzēts priekšfinansējums 2022. gada pašvaldības budžetā. Lēmumi zaudēs spēku, ja projekti netiks apstiprināti.