Informācija presei Jēkabpils novads
Daugava pie Jēkabpils pilsētas

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa zvejai Daugavas upes Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz līdz 2022.gada 25.janvārim. Iesniegumu var iesniegt nosūtot pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv. vai ievietot pastkastē pie ieejas durvīm Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Rūpnieciskās zvejas pašpatēriņa zvejai nomas tiesības ir pieejamas ar murdiem ar sētas garumu vai spārnu atvērumu līdz 30 m Daugavas upes Pļaviņu ūdenskrātuvē - Jēkabpils novada teritorijā un Daugavā – Dunavas, Dignājas, Vīpes, Ābeļu, Kūku, Krustpils, Salas un Sēlpils pagastos.

Ja zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pašpatēriņa zvejai pārsniegs neiznomāto un brīvi pieejamo zvejas tiesību iespējas, pašvaldība rīkos izsoli.

Vitolds Drozds
Jēkabpils novada pašvaldības
Vides aizsardzības speciālists