biedrība projekti Uzņēmējiem
raksta

Biedrība Lauku partnerība Sēlija izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā – MK Noteikumi Nr.590).

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2022. gada 9. decembris līdz 2023. gada 9. janvāris

Sludinājuma kopsumma

11.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 192 651,82  EUR

1. Rīcība „Darbs un pārticība”, (mērķis: Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai) – 100 000,00 EUR

6. Rīcība “Veselīga dzīves vide”, (mērķis: Atbalstīt dabas resursu mērķtiecīgu pielietojumu  un veselīgu  dzīvesveidu) –  92 651,82  EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”  

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kontaktinformācija un konsultācijas

Jolanta Ābele, Tālr. 20211240, e-pasts: info@partneribaselija.lv

Kristīna Rubina - Apinīte, Tālr. 28709990, e-pasts:  partneriba.selija@inbox.lv

mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva saņemšanai var iepazīties:

  • Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” birojā: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāvā ;
  • biedrības mājas lapas: www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER 2014.-2020.”
  • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

Projektu iesniegšana

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā