Attēls 1

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) Jēkabpils iedzīvotājiem piedāvā  piedalīties pasākumā “Psihologa vadītas informatīvas lekcijas”. 

Lekciju tēma -  “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”, mērķis - stiprināt dalībnieku zināšanas un prasmes stresa vadībā. Lekciju cikla īstenošanā tiks akcentēta atbalsta sniegšana, stipro pušu un resursu apzināšana, gūto zināšanu un prasmju praktisks pielietojums. 

Lekciju ciklā tiks apskatītas sekojošas tēmas:
Veselības izpratne mūsdienu sabiedrībā. Psihiskās veselības nozīme un veselību ietekmējošie faktori. Stresa mazināšanas tehnikas. Atbalsta profesijās strādājošo stress. Izdegšana, tās profilakse un garīgās veselības higiēna. Psiholoģiskā palīdzība hronisku, dzīvību apdraudošu un nespēju izraisošu slimību gadījumā. Psihosociālā atbalsta veidi, modeļi un nepieciešamība. Partnerattiecības kā psihosociālā atbalsta veids. Psiholoģiskās krīzes jēdziens, veidi un izpausmes. Psihologa iespējamā palīdzība komunikācijas pilnveidošanai – ārsts, pacients, tuvinieki. Stresa jēdziens un tā attīstība. Stresa fizioloģiskais pamats. Slimnieku un tuvinieku vajadzības. Aprūpes meklēšanas dziņa. Emociju lipīgums un stress. 

Lekciju cikls “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse paredzēts visiem iedzīvotājiem, īpaši motivējot piedalīties atbalsta profesijās (cilvēks – cilvēkam profesijās) strādājošos, invalīdus, invalīdu tuviniekus, onkoloģiskos slimniekus un viņu tuviniekus”. 

Lekciju ciklā paredzētas astoņas lekcijas, katras lekcijas ilgums - 3 stundas. Lekcijas tiek plānotas šī gada martā un aprīlī, divas reizes nedēļā. Pirmā lekcija notiks 30.03.2021. laikā no plkst. 17.00-20.00 ZOOM platformā. Pieteikšanās e-pastā domusbiedriba@gmail.com vai telefoniski 22312018. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus mājas lapā un Facebook. 

Lekcijas vadīs ģimenes un audžuģimenes biedrības Domus klīniskā psiholoģe Nadežda Balode. 
Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Jēkabpils Izglītības pārvalde

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.