Jēkabpils novada pašvaldības ēka

29. septembra Jēkabpils novada domes sēdē deputāti lēma par valsts mērķdotāciju sadali Jēkabpils novada izglītības iestādēm un izglītības iestāžu vadītāju un direktoru  mēneša darba algas likmju noteikšanu. Dome nolēma:
sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 2589648,00 euro Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2022. līdz 31.12.2022;
sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 362768,00 euro Jēkabpils novada pašvaldības bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09.2022. līdz 31.12.2022.;
sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 135495,00 euro Jēkabpils novada izglītības iestādēm interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 01.09.2022. līdz 31.12.2022.;

sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju 303 496,00 euro Jēkabpils novada speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, internāta pakalpojumu nodrošināšanai, uzturēšanās izdevumiem no 01.09.2022. līdz 31.12.2022.

Ar domes lēmumu tika apstiprināta arī Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju paaugstinātā  mēneša darba algas likme 2022./23.mācību gadā.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa