Posteris NVO projektu konkursam

Jēkabpils novada pašvaldība no 2. marta līdz 27.martam plkst.12.00 aicina nevaldības organizācijas (NVO) izstrādāt un iesniegt savas idejas 2023.gada NVO projektu konkursam.

Vēršu uzmanību, ka pērn ir uzlabots "Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam"! Lai gan pamatā nosacījumi par to – kādas idejas konkursā tiks atbalstītas un kādiem kritērijiem ir jāatbilst NVO, kas piesaka projektu, ir saglabājušies, nolikumu noteikti jāpārlasa! Novada teritorijā strādājošās NVO projektu pieteikumus šogad var iesniegt arī, nedodoties uz Jēkabpili – to var izdarīt visos Klientu apkalpošanas centros (nolikuma 4.punkts). Protams, ar e-parakstu pieteikumus joprojām var iesniegt elektroniski, nosūtot uz pasts@jekabpils.lv .

Precizēti vērtēšanas kritēriji, projekta pieteikuma tabula,  publicitātes prasības un noteikts, ka kārtējā konkursā katrai NVO tiek atbalstīts tikai viens projekta pieteikums. Ja budžeta līdzekļi atļaus, kārtējā gada laikā tiks izsludināts arī otrs projektu konkurss. Ja projektā plānota sadarbība ar Jēkabpils novada pašvaldības iestādēm vai struktūrvienībām, obligāti pievienojams to rakstisks apliecinājums, un līdzīgi arī – ja sadarbība plānota ar citu NVO.

Izstrādājot budžetu, jāņem vērā, ka projekta administratīvās izmaksas (projekta vadītāja un grāmatveža atalgojums, ar to saistītās kancelejas preču iegāde u.c.administratīvās izmaksas) nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā projekta finansējuma. Piesaistīto darbinieku un ekspertu CV projekta pieteikumam NAV jāpievieno – tabulas 6.punktā ir tikai jānorāda iesaistīto speciālistu vārds, uzvārds un īss līdzšinējās pieredzes apraksts. Vienam projektam pieejamais finansējums ir līdz 1000 eur. Tāpat projektu iecerei jāatbilst vismaz vienai nolikumā noteiktajai prioritātei.

NVO konkursa nolikums pieejams Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā: www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība-Normatīvie akti-Nolikumi- Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam.

Visi neskaidrie jautājumi risināmi, sazinoties ar novada pašvaldības Attīstības pārvaldes referentu NVO darbības jautājumos pa tālr.25670407 vai e-pastā agita.pleiko@jekabpils.lv.

 

Agita Pleiko
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes referents NVO darbības jautājumos