Atbalsts Jēkabpils novads
Nodokli

2023.gada 1. janvārī stājās spēkā 22.09.2022. pieņemtie Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.43 “Grozījumi Jēkabpils novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"’’.


Būtiskākās izmaiņas ir nodokļu maksātāju kategorijā 70 vai vairāk gadu un personām ar I invaliditātes grupu. 


Sākot ar 2023.gada 1. janvāri šo nodokļu maksātāju kategorijas varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu arī par dzīvokļa īpašumu, dzīvojamo māju (to daļām), kā arī telpu grupām, kuru lietošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un par piekritīgo zemi, uz kuras atrodas minētā ēka, ja personas deklarētā dzīvesvieta laikā no iepriekšējā gada 1. janvāra ir noteiktajā īpašumā. Iepriekš šo atvieglojumu varēja saņemt tikai par dzīvojamām mājām (to daļām), kuru lietošanas veida kods bija 1110 vai 1121 (viena vai divu dzīvokļu mājas).


Papildus informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nekustamā nodokli” 3. panta (31) daļu minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 euro, arī gadījumos, kad nodokļa maksātāja nekustamā īpašuma nodokļa objektiem ir piemēroti nodokļa atvieglojumi un pēc to piemērošanas par taksācijas gadu aprēķinātais kopējais nodoklis attiecīgā pašvaldībā ir mazāks par 7 euro.
    

Pilnā apjomā ar saistošajiem noteikumiem un to grozījumiem var iepazīties: 
www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība - Normatīvie akti - Saistoši noteikumi - Citi jautājumi

Jēkabpils novada pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļa